Kronikk

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

NHO Møre og Romsdal er svært opptatt av at næringslivet skal ha rammebetingelser som bidrar til å øke verdiskapingen i framtida. Det trygger arbeidsplasser, gir skatter til samfunnet som igjen gir oss en bedre velferd. Da er det viktig, at vi rigger oss på en offensiv måte. Ett av tiltakene for måloppnåelse er en mer fleksibel og mer moderne arbeidsmiljølov, som er tilpasset dagens behov.

Publisert 05.02.15

Møre og Romsdal

I lys av den politiske streiken og debatten i mediene, ønsker NHO Møre og Romsdal å oppsummere nødvendigheten for nye regler i arbeidslivet.

Dagens arbeidsmiljølov bygger på de samme hensyn som Arbeidsmiljøloven fra 1977. Bedrifter i vårt fylke opplever en stadig tøffere global konkurransesituasjon, med økte krav til effektivitet, produktivitet, leveringspresisjon og kvalitet. Omstilling og endringsvilje er helt avgjørende for å styrke konkurransekraften.

Våre gode velferdsordninger baseres på at flest mulig deltar i arbeidslivet. Alle har vi et ønske om å være i en jobb og bidra til samfunnsutviklingen, og bedriftene trenger arbeidskraft.  Derfor må vi gjøre det enklere å komme inn i arbeidslivet. I tillegg har velstandsutviklingen gjort at fritid og tid med familien nå verdsettes høyere. Økt fleksibilitet kan bidra til å løse den vanskelige "tidsklemma" som mange opplever.

Ny teknologi gjør det mulig å jobbe annerledes enn før. Vi må imidlertid være oppmerksomme på hva som utfordrer velferdssamfunnet vårt. Det er en stadig mindre andel av befolkningen i arbeid, og den gjennomsnittlige arbeidstiden går ned. Det er høyere lønnsvekst enn produktivitetsvekst, og uro i oljemarkedet har gitt investeringstørke. Det er derfor behov for å sette inn mottiltak som bidrar til økt verdiskaping.

NHO Møre og Romsdal mener at framtidig velferd blant annet kan sikres ved å tilpasse loven til dagens behov i arbeidslivet. Det vil gi økt fleksibilitet for både arbeidstaker og den enkelte bedrift. Vi mener at dette er fullt mulig, uten at arbeidernes helse og velferd settes på spill. Forslagene fra regjeringen åpner for mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den alminnelige avtalte arbeidstiden. Bedriftene kan tilpasse arbeidskraftsbehovet mer hensiktsmessig, i forhold til svingninger i produksjonen. Det er viktig for bedrifter som opplever produksjonstopper og sesongsvingninger, som f.eks. i bedrifter innenfor reiseliv og fiskeindustrien.

Vi som jobber i Norge representerer verdens dyreste arbeidskraft. Da må vi bestrebe oss på å arbeide mest mulig effektivt og produktivt. De nye lovforslagene legger ikke til rette for å øke den totale arbeidsmengden i forhold til det som gjelder i dag. Målet er å øke fleksibiliteten til å fordele arbeidstiden innenfor de allerede avtalte rammene. Mange arbeidstakere sliter med å få hverdagen til å gå i hop, som følge av endrede familieforhold. Endringene i loven kan bidra til mer fleksible ordninger for å få en bedre hverdag, både på jobb og privat, ved å jobbe mer i enkelte perioder og få flere fridager i andre perioder.

NHO skulle gjerne sett at fleksibiliteten for gjennomsnittsberegning ble større enn det som er foreslått.  Den ukentlige grensen for hvor mange timer som det kan jobbes burde ha vært større. Dessuten burde det ha vært adgang til gjennomsnittsberegning over flere uker.

NHO mener det er feil å heve stillingsvernet fra 70 år til 72 år og senere til 75 år. I arbeidet med å få flere seniorer i jobb, starter regjeringen i feil ende. Vi må stimulere 60-åringene til å stå lenger i jobb. Det å heve aldersgrensene utover 70 år vil kunne vanskeliggjøre dette arbeidet.  Fjern heller den konsekvente bruken av 67 års grensen! 

Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi mener at økt mulighet til midlertidige ansettelser kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i Møre og Romsdal. Flere av våre medlemsbedrifter ønsker dette. Omstillingstakten i næringslivet øker og i spesielle situasjoner har bedriftene behov for å kunne ansette midlertidig for å komme over "kneika". Midlertidige ansettelser vil være et viktig springbrett inn i arbeidslivet for unge, og andre grupper som står utenfor arbeidslivet i dag. Arbeidserfaring og lønn er bedre enn ytelser fra NAV! SSB tall viser at 45 prosent av dem som var midlertidig ansatt i 2012 var fast ansatt i 2013.

NHO mener at dagens fireårsregel for midlertidige ansettelser ikke må reduseres. En eventuell reduksjon i fireårsregelen vil bety en vesentlig innskrenkning av bedriftenes fleksibilitet til midlertidig ansettelse. Fireårsregelen gir bedriftene en viktig fleksibilitet. Det er nødvendig for å dekke behovet for arbeidskraft som kan oppstå i forbindelse med permisjoner og langvarig sykdom.

Torill Ytreberg

regiondirektør
NHO Møre og Romsdal