NHOs kvartalsrapport per desember 2015

Riktig politikk er helt avgjørende for ny vekst og utvikling

I NHOs ferske medlemsundersøkelse tegner norske bedrifter et relativt dystert bilde av norsk økonomi i dag, men det er store geografiske forskjeller for hvordan situasjonen oppleves. NHO tror på ny oppgang i 2016, men det vil være betinget av at politikken bygger opp om omstillinger og vekst.

Publisert 04.01.16

Møre og Romsdal

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter har svart på Næringslivets økonomibarometer denne gangen. Tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO tyder på at vi nærmer oss bunnen og at det kan snu mot slutten av 2016, men det er svært mange usikkerhetsfaktorer. Usikkerhet som ikke blir mindre med den ekstraordinære asyltilstrømmingen.
Veksten i norsk økonomi er svak ved utgangen av 2015. De to sentrale indikatorene i undersøkelsen, markedssituasjon og sysselsettingsvekst, viser begge de laveste tallene siden etterdønningene av finanskrisen.
Hva sier NHO bedriftene i Møre og Romsdal?
NHO-bedriftene i Møre og Romsdal opplever en svakere markedssituasjonen enn landsgjennomsnittet. De siste kvartaler har både markedssituasjonen og utsiktene fremover blitt markert forverret, spesielt sammenlignet med Nord-Norge og enkelte Østlandsregioner. Det er bare i Rogaland hvor utsikter for 2016 vurderes svakere.
Eksporten av tradisjonelle varer er lyspunktet. Målt som andel av verdiskapingen har Møre og Romsdal en høy eksportandel. Andelen av eksporten som kommer fra sjømat nærmer seg 50 posent. Alle de største eksportgruppene har hatt en betydelig vekst, også maskiner og transportmidler (skips og offshoreutstyr). Den svake kronen har gitt eksportbedriftene et betydelig konkurransefortrinn. Det antas at effekten av konkurranseevne forbedringen ikke er uttømt enda. Flere av eksportbedriftene i Møre og Romsdal forventer ytterligere fremgang i 2016, unntaket er underleverandører til det internasjonale skip- og offshoremarkedet. Når det gjelder reiseliv så meldes det om et godt 2015. Flere nordmenn ferierer i Norge og utenlandske gjester opplever at det nå er billigere å feriere i Norge p.g.a. svak krone.
Møre og Romsdal har i flere år hatt en positiv utvikling når det gjelder i igangsatte boliger. Tallene ved utgangen av 2015 tyder imidlertid på en svakere utvikling framover. For yrkesbygg har igangsettingstallene vært mer varierende. Utviklingen er mest positiv for anleggsbedriftene. Totalt sett vil aktiviteten i byggevirksomheten bidra svakt positivt til sysselsettingsutviklingen i 2016. I det øvrige næringslivet har det vært sysselsettingsvekst både i reiseliv og varehandelen, mens i finans og forretningsmessige tjenesteyting har hatt en klar negativ utvikling.

Det grunn til å vente den samme tendensen i sysselsettingsutviklingen i 2016 som siste halvdel av 2015. Offshore relaterte bedrifter vil fortsette reduksjonen i sysselsettingen. Det øvrige industrielle miljøet i Møre og Romsdal kan dra nytte av ledig kompetanse fra offshorerelaterte bedrifter og bidra positivt til industriens omstillingsbehov de kommende årene.
Hva blir så de næringspolitiske utfordringene fremover?
Det er ikke enkelt for Regjeringen å sette inn gode tiltak for å avhjelpe situasjonen i næringslivet. Men det er mulig å gjøre noe:
Risikabel bankpolitikk
Stadig flere virksomheter bekrefter nå at de får mindre tilgang på kreditt, på grunn av innstramming i bankenes utlånspraksis. Det gjør også at de revurderer eller utsetter investeringsprosjekter i økende grad. Det er særlig små- og mellomstore bedrifter som rammes av dette.
Det skal lite til å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Og når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av 2016/2017 må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet.
Derfor virker politikken Norge fører, med å være først ute med nye kapitalkrav og tidligere ute enn andre land, unødvendig risikabel. Myndighetene regulerer for fort og for mye.
Skattereform viktig
Behovet for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling, blir bare viktigere. Stortinget har allerede startet behandlingen av skattereformen med høringer i Finanskomiteen, der NHO selvfølgelig stiller.
Å få en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer og ny verdiskaping.
Formueskatten er tung å bære for mange av våre familie eide bedrifter nå. Midler som kunne vært benyttet til nye investeringer må brukes til å betale formuesskatt. Formuesskatten må betales selv om bedriften sliter med store underskudd. Det er feil medisin i disse krevende tider! NHO har et håp om at Regjeringen følger opp lovnaden i Statsbudsjettet om å utrede hvordan en kan skjerme formuesskatt på driftsmidler, også kalt arbeidende kapital, d.v.s. alt som benyttes til produksjon i bedriftene. Det vil være både fornuftig og investeringsvennlig politikk.
Det er også veldig viktig i den situasjonen bedriftene står oppe i nå, at myndighetene fører en politikk som ikke fører til styrket kronekurs.

Kommunereformen og forenkling
Arbeidet med å bygge nye, større kommuner er viktig for næringslivet. Forenkling av skjemaveldet, skatter og avgifter må fortsette. Planleggingstiden for samferdselsprosjekter må halveres, og dette haster i forhold til de store veiprosjektene som nå er under planlegging.
Lavt investeringsnivå
Mens offentlige investeringer øker, ligger fremdeles investeringene i norsk næringsliv utenom oljesektoren på et lavt nivå.
Det er et for lavt nivå til å underbygge omstilling og ny vekst. Får vi ikke ny vekst i økonomien, vil vi slite med meget svake arbeidsmarkeder og høy arbeidsledighet i mange år framover.
I NHO vurderer vi situasjonen nå som usikker, men med små lyspunkter: - Det kan se ut til at markedsutsiktene og investeringer ett år frem i tid tar seg litt opp, men fra veldig lave tall.
NHO-bedriftene melder om nærmest nullvekst i sysselsetting i 2016. Anslaget på 0,3 prosent sysselsettingsvekst i 2016 er lavt. Det er også et økende antall bedrifter som varsler permitteringer og oppsigelser kommende kvartal. For landet totalt sett, kan arbeidsledigheten kan nærme seg fem-tallet i 2016.

Ålesund, 02.01.16

Torill Ytreberg
regiondirektør

Se omtale også på NRKs nettsider.

Se artikkel på Sunnmørspostens nettsider.