Pressemelding

Store effekter for næringslivet med fergefri E39

En ny måte å beregne effekten av veiutbygginger på legges frem i dag. Den vil gi jubel i Haugesund, Stavanger, Bergen og Ålesund.

Illustrasjon av Hafast

Publisert 07.01.15

Møre og Romsdal

For første gang foreligger det en bredere næringsøkonomisk analyse av verdiene store planlagte veiutbygginger vil gi.

Handelshøyskolen BI og professor Torger Reve har på oppdrag fra Statens Veivesen gjort en beregning over de økonomiske konsekvensene av syv store bro- og tunnelprosjekter langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim.

– I dag tar veimyndighetene utgangspunkt i antall minutter raskere reisetid du får, når de regner på de økonomiske effektene. Effektene i form av spart reisetid og lavere transportkostnader er ofte ganske små, noe som gjør de fleste infrastrukturprosjekter ulønnsomme.  

– Det nye som vi har gjort, er å beregne de økonomiske effektene av at jobbmarkeder kommer nærmere hverandre og slås sammen, sier Reve. Målet er jo å skape et sterkere næringsliv og mer attraktive regioner.  De har tatt utgangspunkt i konsekvensene for alle bedriftene/arbeidsplassene som berøres.

Hovedfunnene for Møre og Romsdal er at Hafast vil gi store positive effekter for næringslivet og jobbmarkedet, hvor de økonomiske effektene er så store at de ut i fra disse samfunnsøkonomiske kriteriene vil være inntjent på rundt tre år. Møreaksen kommer også veldig godt ut i tallene som presenteres, men Halsafjorden kommer dårligst ut i denne analysen.

– Fergefri forbindelse vil skape helt nye jobbmarkeder innenfor en reiseradius av en time.  Det betyr at både Molderegionen og Ålesundsregionen vil bli mye mer attraktive og blant annet gi et langt høyere lønnsomhetsnivå. Det er beregnet at effekten vil gi en vesentlig økning i arbeidsplasser i regionen.

NHOs Regiondirektør Torill Ytreberg er glad for Møre og Romsdal kommer godt ut.

– Regionen har  spennende næringsklynger som blant annet fisk, møbel og maritim. Det er flott å få bekreftet at effekten av bedre infrastruktur, vil ha en så positiv virkning i økt verdiskapning. Egentlig visste vi det jo, vi som er avhengige av ferger. Reve fremholder at deres tall kun er beregninger som viser effekter av utbygginger.

– Kostnader til selve utbyggingen vil nok også i fremtiden i stor grad måtte komme fra bompenger/staten. Men vi mener næringseffektene bør få politikerne til raskere å iverksette prosjektene.

Hafast

 • Prosjekt: Flytende broer og kanskje flytende tunnel, mellom Ålesund og Hareid-landet, skal bygge sammen Søre Sunnmøre og Ålesund.
 • Anslått byggestart: 2022
 • Kostnadsanslag: Min 7,9 mrd. kr.
 • Vil utløse årlig næringsaktivitet for 2,93 mrd. kr.
 • Nedbetalt etter 2,7 år

 Møreaksen

 • Prosjekt: Tunnel under øya Tautra til Otrøya og hengebro over Julsundet. Vil binde sammen Sunnmøre og Romsdal.
 • Anslått byggestart: 2018
 • Kostnadsanslag: 11-16 mrd. kr.
 • Vil utløse årlig næringsaktivitet for 1,2 mrd. kr.
 • Nedbetalt etter 11,2 år.

Halsafjorden

 • Prosjekt: Bro over Halsafjorden øst for Kristiansund i retning Trondheim.
 • Anslått byggestart: 2029
 • Kostnadsanslag: 4-10 mrd. kr.
 • Vil utløse årlig næringsaktivitet for 189 mill. kr.:
 • Nedbetalt etter 37 år

Informasjonen er basert på tall fra BI/NHO.

NHO Møre og Romsdal
Ålesund, 7. januar 2015
Regiondirektør Torill Ytreberg
Mobil: 92 23 91 75