Tilbakegang for flere kommuner i Møre og Romsdal

Årets Kommune-NM viser tydelig de omstillings-utfordringer mange Vestlandskommuner har, og Møre og Romsdal er en del av dette bildet. Dette er ikke overraskende, etter den oljerelaterte nedturen som våre maritime næringer i fylket opplever. Særlig slår arbeidsmarkedsindikatoren kraftig ut og flere av kommunene har sterk tilbakegang.

Publisert 10.08.16

Møre og Romsdal

Vi har sagt tidligere at vi tror den økonomiske utviklingen kan snu mot slutten av året. De økonomiske tiltakene, som ble rettet særlig mot regioner som er rammet av nedgangen etter oljeprisfallet, ser nå ut til å virke, uten at det vises på denne rangeringen. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er på vei ned, men enkelte kommuner har fortsatt høy arbeidsledighet.

Samtidig er det lite som tyder på at petroleumsaktiviteten skal tilbake på samme nivå, det betyr at det fortsatt er behov for omstilling i det regionale næringslivet

Viktige rammebetingelser i omstillingen:

SKATT

Både en avvikling av formuesskatten og en reform av eiendomsskatten er viktig for at lokale eiere skal satse sterkere på næringsvirksomhet.  Det er viktigere enn noen gang å bevare privat, norsk eierskap, som erfaringsmessig er mer stedbundet.

NHO etterlyser regjeringens/Finansdepartementets utspill, etter fjorårets høringsrunde om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner.

Industrianlegg skaper arbeidsplasser og skatteinntekter for hele landet. Et industrianlegg er ikke en byrde for kommunene. Tvert imot gir næringsvirksomhet arbeidsplasser og sikrer inntekter for hele landet, ikke bare innenfor en tilfeldig kommunegrense. 

Noen kommuner vil oppleve en reduksjon i sine inntekter. I sin iver etter å forhindre dette, fremstilles det fra enkelte hold som om eiendomsskatt er den eneste eller i hvert fall den viktigste positive effekten av å ha næringsvirksomhet i kommunen. Det er et oppsiktsvekkende utgangspunkt.

Ved flere tilfeller ser vi at kommunene ikke behersker regelverket, med bl.a. vilkårlighet, manglende innsyn, feil faktum, uriktig rettsanvendelse, høyst ulike vurderinger og verdsettelser av næringseiendom.

KOMMUNEREFORM

Det er ganske avslørende når de alle nederste på rangeringslisten er små kommuner. Derfor er det også skremmende og trist at det ofte er de samme små kommunene som sier nei til kommunesammenslåing. Vi ser en utvikling som roper på kommunereform.

Vi trenger større og mer slagkraftige kommuner over hele landet. De store regionene kommer til å vokse seg større, og da er det viktig at vi ikke sitter igjen med mange små kommuner som sakker akterut.

Større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedrifter og for innbyggere. NHO er opptatt av at innbyggere og næringsliv skal få løst viktige oppgaver raskt og effektivt.

Kommunereform er viktig for å sikre god næringsutvikling.  gir også økte muligheter for å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunen, gir økt handle- og påvirkningskraft og bedre muligheter for å se areal- og infrastruktur i sammenheng. I tillegg vil det gi økte muligheter for mer kostnadseffektiv drift og gjennomføring av mer profesjonelle innkjøp.

Ett byområde, én bo- og arbeidsmarkedsregion, bør bli én kommune. Dagens kommunestruktur innebærer for mange kontaktpunkter, for mange planregimer, for mangelfull samordning og altfor langdrøye prosesser.

Det er liten sammenheng mellom transport- og arealpolitikk; lite tilfredsstillende kompetansemiljøer innenfor offentlige innkjøp; ulik eiendomsskatt på verk og bruk; og lange og lite forutsigbare planprosesser.

Med større kommuner kan man se samferdsel, ressursforvaltning og byutvikling i sammenheng innenfor felles bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Større kommuner bidrar i tillegg til økt rettsikkerhet i kraft av å sikre tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og distanse.

Næringslivet er det fundamentet som offentlig sektor bygger på. Verdiene som bedriftene skaper, sørger for at vi kan opprettholde det høye velferdsnivået vi har i Norge.

Se vedlagte detaljer om KommuneNM og resultatene for Møre og Romsdal.