Næringslivet i Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdals Årsmelding 2016

#205

Karl Inge Rekdal, styreleder NHO Møre og Romsdal.

Publisert 02.05.16

Møre og Romsdal

Utfordringene for næringslivet fortsatte i 2016 og ble et svært krevende år for petroleumsintensive næringer og leverandørindustrien. Bedriftene i denne næringen har gjort omfattende omstillinger, noe som har ført til oppsigelser, permitteringer og kostnadskutt. Dette har vært en helt nødvendig hestekur for å være i stand til å skape ny vekst og trygge arbeidsplassene. Omstillingshastigheten er stor og flere aktører har funnet nye nisjer og nye markeder.  Miljø og teknologiutvikling har hatt stort fokus i prosessen. Bedriftene i vår region har lang erfaring med skiftende tider og det er beundringsverdig å se at bedriftene har snudd seg så raskt for å være konkurransedyktig på den internasjonale arenaen.

I likhet med næringslivet har NHO sentralt og vår regiondirektør med sine dyktige medarbeidere i NHO M&R gjennomført en nødvendig, og vellykket omstillingsprosess.

Fokus og handlingsplan har vært å sørge for styrket nærhet og kommunikasjon til våre ca. 1500 medlemsbedrifter i Møre og Romsdal, samt en positiv påvirkning av politikere for gjennomslag for våre prioriterte saker.

Møre og Romsdal er fortsatt Norges nest største eksportfylke og lav kronekurs har bidratt til at mange av våre eksportnæringer har hatt et godt år.

I 2017 er det Stortingvalg i Norge og vi ser strømninger i Europa som gir grunn til bekymring. Brexit kan få store konsekvenser for våre eksportnæringer og det at noen politiske partier i Norge varsler reforhandling eller opphør av EØS-avtalen er også en trussel for næringslivet i Møre og Romsdal. Markedsadgang er helt avgjørende for norske produkter og NHO Møre og Romsdal vil derfor arbeide for at EØS-avtalen opprettholdes.

Av politiske saker har samferdsel stått høyt på agendaen. I den kommende Nasjonal Transport Plan ser det ut for at flere av NHOs prioriterte vegstrekninger kommer på plass. NTP er imidlertid bare en plan for den neste 11 årene og det må arbeides aktivt for å få på plass tilstrekkelige midler i de neste Statsbudsjettene for å sikre oppstart av våre viktigste vegstrekninger.

Kommunereform og regionreform har vært en aktuell sak de siste to årene. Vi kom ikke i mål med NHOs ambisjoner i kommunereformen, men håper at flere kommuner innser at det vil være samfunnsøkonomisk klokt å finne sammen med andre kommuner. Vi er derimot fornøyd med at Møre og Romsdal fortsetter som egen region.

Sammenslåing av Høgskolen i Ålesund med NTNU vil være et viktig tiltak for å koble forskningsmiljøer og næringslivet i Møre og Romsdal tettere sammen. NTNU vil kunne bidra til å øke attraktiviteten i denne regionen for å tiltrekke seg unge, kloke hoder som næringslivet har behov for.

Fjerning av formueskatten har hatt prioritet i mange år. Skatt på arbeidende kapital er skatt på arbeidsplasser og vi er skuffet over at Regjeringen ikke har klart å fjerne skatten i siste 4-års periode.

Havstrategien, Industrimeldinga og Reiselivsmeldinga legger føringer for Regjeringens Strategi for flere av våre viktigste næringer. Her skal NHO Møre og Romsdal bidra til å konkretisere tiltak som sikrer regionens posisjoner i fremtiden.

Økt fokus på nye leteområder for olje- og gass er svært viktig for å få fart på investeringene i våre havområder. Det er fortsatt store verdier som kan hentes ut og som vil bety store inntekter for Staten i flere ti-år fremover. Petroleumsnæringen har fokus på å fortsette arbeidet med miljøvennlig teknologi for å redusere sine CO2-utslipp.

Det er lysning i sikte for næringslivet i Møre og Romsdal, men 2017 vil fortsatt være et krevende år for flere av våre medlemsbedrifter. Håpet er at vi ser forsiktig vekst fra 2018.

Karl Inge Rekdal
Styreleder

Se hele Årsmeldingen for 2016 her.