Næringslivet i Nordland

Nordland har mange ressurser som verden etterspør. Til tross for stagnasjon i europeisk økonomi, har Nordland en vekst i eksportøkonomien. Økende kjøpekraft gjør at vi handler mer, flere skifter bil, og vi kjøper dyrere leiligheter og hus. Lønnsveksten er god, spesielt kvinner har god lønnsutvikling i Nordland.

Publisert 28.10.13

Nordland

Nordland er det mest spennende fylket i kongeriket. Det er en rekke faktorer som gjør at vi kan hevde dette. Skarvfeltet nådde produksjonsfasen ved inngangen til 2013. Aasta Hansteen feltet og tilhørende transportsystem har passert Stortingets behandling. Norskehavet utenfor Nordlandskysten vil mer og mer overta som en av de store petroleumsregionene i Norge. På land investeres det i nye kraftstasjoner i milliardklassen, ny og fremtidsrettet miljøteknologi i industrien, det bygges kulturhus, hoteller, skoler, nye kraftlinjer, og bedre veier. 2014 blir et svært spennende år. Interessen rundt naturressursene i Nordland øker etter hvert som råvareforekomster tømmes rundt i verden. Store mulighetene innenfor mineralnæringen i Nordland peker også mot ny vekst.
Lønnsomheten i eksportmarkedene for Nordlandsbedriftene påvirkes mer av finansuroen ute i Europa enn av bedriftenes aktivitet målt i omsetning. Det er bedrifter innen havbruk som fortsatt er mest lønnsomme fulgt av de som produserer tjenester mot bedriftene. Bedriftene er fortsatt optimistiske, og det er stor etterspørsel etter lånekapital til investeringer i fornyelse, effektivisering og økt kapasitet.

For første gang har Nordland mer enn 10 000 utenlandske arbeidstakere på kortere eller lengre opphold. Vekst i behovet for arbeidskraft med høyere utdanning er den viktigste drivkraften for sysselsettingsvekst. Arbeidsmarkedet for personer under 30 år har fungert langt bedre de siste 5 årene. Utfordringen nå er å skape jobber som bremser for tapet av arbeidstakere i aldersgruppen 30 til 40 år. Den sterkeste netto jobbskapingen har kvinner med høyere utdanning i Nordland. Av netto nye jobber for høyt utdannede, bekler kvinner 2 av 3 stillinger.

Nordland har om lag 35 000 personer som er delvis utenfor arbeidsmarkedet. Med en ekstra innsats bør mange av disse verdifulle personene kunne hentes inn i arbeidsmarkedet, gjennom tilpasning av arbeidssituasjonen eller økning av den enkeltes kompetanse. Befolkningsutviklingen er positiv selv om fremgangen er liten sammenlignet med  veksten nasjonalt, men det viktigste er at nedgang er snudd til oppgang. På samme tid fortsatte tilflyttingen til byene i fylket, en utvikling som ligner de fleste regioner i Norge. For å holde tritt med Norge skulle befolkningsveksten i Nordland vært netto 2 000 personer flere i år.  Jobbskaping som passer utviklingen med flere høyt utdannede er derfor svært viktig fremover.

I betydelig grad er Nordland et konkurranseutsatt og eksportorientert fylke.  Selv om utfordringene i det internasjonale marked fortsatt er stor, preges utviklingen av optimisme.  Petroleumsaktiviteten øker i Norskehavet.  Laksenæringen har behov for å få anledning til fortsatt vekst.  Hvitfisk og pelagisk næring har fortsatt prisutfordringer i makedet.  Prosessindustrien i Nordland er  godt rustet når veksten i OECD landene tiltar, selv om også denne industrien er gjennom tøffe utfordringer.

 
Image
Kilde:  Indeks Nordland 2013