7 ting du må vite om ACER

Hva skjer om Norge sier ja til EUs energibyrå, ACER? Blir det dyrere strøm? Og hva betyr det egentlig for bedriftene våre, husholdningene og klima?

#205

#120 Fotograf: NHO Østfold

Publisert 08.03.18

Nordland

Samfunnsdebatten har den siste tiden rast rundt hvorvidt det lønner seg for Norge å delta i EUs energisamarbeid, ACER. Om kort tid skal Stortinget ta stilling til om Norge skal innlemme EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovgivning og slutte seg til EUs energibyrå. Fordi denne debatten er viktig for norsk næringsliv, har vi forsøkt å besvare 7 av de mest stilte spørsmålene.

Vil energisamarbeid med EU føre til at Norge ikke lenger bestemmer over norsk kraft?

Nei, Norge vil fremdeles bestemme over norsk kraft. Det er ikke nytt at Norge har kraftsamarbeid med landene rundt oss. Historien har vist at dette samarbeidet har bidratt til å sikre lavere og mere stabil strømpriser for både husholdninger og industri i Norge. Norge var det første landet som deregulerte energimarkedet. Det skjedde for nesten 30 år siden og Norden fulgte etter. Vi har lenge vært tilknyttet et europeisk kraftmarked for å gjøre oss mindre sårbare for lite nedbør og kulde.


Hva skjer om vi sier nei til ACER?

Om vi sier nei til ACER, vil Norge, som Europas ledende fornybarnasjon, ikke ha mulighet til å delta i kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling og utforming av regelverk i det framtidige kraftmarkedet i Europa. Et regelverk som vi uansett er nødt til å forholde oss til hvis vi skal kraftutveksle med Europa. Vi vil også melde oss ut av et klimasamarbeid om hvordan vi kan løse framtidens energibehov i Europa ved i fellesskap utnytte ressursene mer effektivt og mer klimavennlig.


Vil strømmen bli dyrere med et nytt energisamarbeid?

Strømprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER. Når det er snakk om strømpris, så betyr det egentlig flere forskjellige ting. Strømprisene norske husholdninger og industri betaler består av flere deler; kraftpris, nettleie og avgifter. Formålet med EUs energisamarbeid er mer effektive markeder og mer konkurranse, slik som vi har i Norden, nettopp for å sikre rimeligere energipriser til forbruker. Foruten forsyningssikkerhet produseres det stadig mer væravhengig fornybar energi i Europa som Norge kan importere billig takket være våre vannmagasin. Vi importerer mye vindkraft fra Danmark i dag som bidrar til å holde strømprisene i Norge lave og gir oss overskudd til å selge dem strøm når det er vindstille

Den kraftkrevende industrien i Norsk Industri går inn for ACER. Det hadde de ikke gjort hvis strømprisene i Norge ville bli høyere av ACER-samarbeidet.

Hva betyr energisamarbeid med EU for klima?

Klimautfordringen er ikke lokal, men løses best i samarbeid på tvers av landegrenser. Mer enn halvparten av alle utslipp av klimagasser i EU kommer fra energiforsyning, for eksempel fra kullkraftverk. EU har tatt mål av seg å etablere en helhetlig energi- og klimapolitikk og gjøre store kutt i utslippene. Derfor pågår det nå en storstilt utbygging av utslippsfri energi i EU, særlig solenergi og vindkraft. 

Men fordi solenergi og vindkraft ikke er forutsigbart som kullkraftverk - fordi vi ikke kan basere oss på været - er det behov for back-up løsninger Vi har vannmagasin med vannkraftturbiner som kan slås av og på når vi vil og ikke når været vil, sammen med gass til gasskraft kan Norge balansere Europas satsning på fornybar. Uten Norge vil Europa finne andre løsninger. Derfor er det viktig å samarbeide i Europa om vi skal finne de mest klimavennlige løsningene og samtidig opprettholde og øke verdiskapingen på energi i Norge.


Hvorfor trenger norske bedrifter tilgang energimarkedene som resten av Europa?

Norge er en betydelig energi- og industrinasjon som allerede deltar i det europeiske energisamarbeidet. Europa er vårt viktigste eksportmarked. Da er det avgjørende at norsk industri sikres felles konkurransevilkår i Europa gjennom kvotemarkedet. Norsk Industri har uttalt at det er bedre å sitte rundt bordet i ACER og ha innflytelse enn å bare måtte ta imot uten å kunne løfte norske interesser.

Det er egentlig ikke noe alternativ. Kundene våre er i Europa og uten handelssamarbeid risikerer vi både handelsbarrierer og fysiske barrierer. Trumps USA utfordrer nå handelsregler med Europa og Kina noe som kan føre til handelskrig og krise for eksportbedrifter. I motsetning til USA har imidlertid ikke Norge noe hjemmemarked å falle tilbake på. Vi er en liten åpen økonomi som lever av å eksportere våre produkter, i hovedsak energi, energirelaterte produkter og fisk.


Er EU og ACER egentlig på lag med forbrukerne?

Ja, EU ønsker å styrke forbrukerhensynene i energimarkedene og hindre at monopolister misbruker sin markedsposisjon, derfor er deltagelse også en fordel for vanlige strømforbrukere. Når EU og de enkelte medlemslandene i tillegg har store ambisjoner om både fornybarsatsing og energieffektivisering, er målet ikke bare lavere klimautslipp men forsyningssikkerhet med lavere og mer stabile priser for forbruker.


Hva skal EU egentlig med ACER?

ACER står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators – byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter. EU har opprettet ACER for å sørge for at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter jobber godt sammen. ACER er ikke en lovgivende myndighet, men kan få beslutningsmyndighet i enkelte spørsmål knyttet til utveksling av strøm mellom land dersom en ikke klarer å løse uenigheten. ACER kan ikke pålegge Norge å bygge nye strømkabler til utlandet. Det avgjøres av regjering og Storting. Uansett har Norge godt utbygget kraftutveksling, det er først og fremst i andre deler av Europa at markedet ikke virker.