Petroleumsnæringen i nord

NHO forventer utvikling utenfor Lofoten/Vesterålen.

Publisert 09.01.14

Nordland

Petroleumsnæringen i nord er inne i en positiv utvikling. Næringen er blitt en svært viktig motor for utviklingen i de tre nordnorske fylkene. Det er befolkningsvekst i samtlige fylker og næringen bidrar sterkt til optimisme og vilje til satsing i Nord-Norge.

2013 ble på mange måter et gjennombruddsår for petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Flere meget viktige funn ble gjort – dette etter at letevirksomheten har økt i omfang, fra et meget beskjedent nivå.

Med referanse til Petro Foresight 2030 (utarbeidet av Rystad Energy for Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Pro Barents og Innovasjon Norge)forventes en positiv utvikling på den nordnorske sokkelen som helhet. Barentshavet skiller seg spesielt ut; analysene viser at Barentshavet mot slutten av 2030-tallet vil kunne overta den rollen Nordsjøen har i dag – dette i forhold til investeringer og aktivitetsnivå. Den nordnorske sokkelen og petroleumsvirksomheten i nord utvikler seg altså til å bli en svært viktig nasjonal faktor i forhold til utvikling og økonomi.

Det er et viktig unntak i forhold til denne utviklingen; områdene utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja ville etter alt å dømme kunne gitt meget viktige bidrag til kontinuitet, utvikling og økonomi, dette fra ca 2030. En er imidlertid ikke, til tross for et langsiktig arbeid med analyser, ulike former for kunnskapsinnhenting mv, kommet nærmere en beslutning om utarbeidelse av konsekvensanalyse etter petroleumsloven for Nordland VI, VII og Troms II.

Beregninger gjort i Petro Foresight 2030 viser et nåverditap av framtidige inntekter på ca 125 mrd NOK som følge av en utsettelse med iverksettelse av konsekvensutredning fra 2014 til 2017.

Med normal framdrift vil produksjon i det nordøstlige Norskehav først kunne starte rundt 2030, dette under forutsetning av at arbeidet med konsekvensutredning starter i 2018. Med en slik langsom framdrift taper altså Norge meget store inntekter. Og petroleumsindustrien svekker sin utvikling gjennom manglende forutsigbarhet og en dårligere kontinuitet i utviklingen.

Det er svært alvorlig for regionen Lofoten/Vesterålen at utviklingen i motsetning til andre områder i landsdelen hemmes. Erfaringene så langt fra petroleumsvirksomheten i nord viser meget positive ringvirkninger og en optimisme som styrker utviklingen betydelig. Eksempelvis er det nå ca 1.200 ansatte i petroleumsnæringen i Hammerfest. Befolkningen i Lofoten/Vesterålen og Senja fratas den sterke utviklingsimpulsen petroleumsnæringen gir.

Arbeidet med konsekvensutredning er utsatt fire år fram i tid til tross for at de politiske partier som er for en slik utredning oppnådde over 70 % av stemmene i Lofoten/Vesterålen ved siste valg. Videre har et flertall i kommunestyrene i Lofoten-/Vesterålen-kommunene gått inn for konsekvensutredning.

NHO i Nord-Norge påpeker viktigheten av samarbeid og sameksistens med øvrige næringer i nord. Dette gjelder spesielt fiskerinæringen. Også på den nordnorske sokkelen har petroleumsvirksomheten vært drevet på en stabil og sikker måte. Sameksistensen med fiskerinæringen og også reiselivsnæringen må sies å ha vært god.

Fremveksten innen petroleumsnæringen i nord bidrar forøvrig på en vesentlig måte til økt sikkerhet og beredskap i havområdene utenfor Nord-Norge.

Utviklingen innen petroleumssektoren i Nord-Norge gir muligheter for og stiller krav til en effektiv og tilfredsstillende infrastruktur, spesielt i forhold til utviklingen i de byer og områder i nord som har den hurtigste og mest positive utviklingen. Infrastrukturen i enkelte av disse områdene er ikke bygget for å kunne håndtere den utviklingen en nå er inne i. Nasjonal Transportplan kan ikke sies å fungere tilfredsstillende i forhold til den hurtige og positive utvikling enkelte steder i landsdelen er inne i. NHO i Nord-Norge peker på viktigheten av i en del enkelttilfeller å prosjektorganisere og bevilge tilstrekkelige midler til infrastruktur spesielt i form av veier og flyplasser.

En del viktige områder i Nord-Norge er i en vanskelig situasjon i forhold til kapasitet og forsyningssikkerhet/stabilitet i kraftnettet. NHO Nord-Norge understreker viktigheten av en videre hurtig utbygging av nettet.

NHO ber videre myndighetene gjennomføre nye vurderinger av produksjon av energi ved hjelp av moderne gasskraftverk.

Omstilling og videre utvikling av utdanningssektoren er et svært vesentlig element i forhold til den videre utvikling i nord. Det vil være behov for en betydelig styrking av tekniske og praktiske fag på videregående skolenivå og på høyskole-/universitetsnivå.

NHO i Nord-Norge er for øvrig generelt tilfreds med myndighetenes handtering av petroleumsvirksomheten på sokkelen i nord, dette med unntak av Nordland VI, VII og Troms II. Det er viktig at petroleumsnæringen og tilknyttet leverandørindustri og også berørte samfunn i nord i størst mulig utstrekning sikres kontinuitet.

NHO i Nord-Norge legger til grunn at regjeringen fortsatt vil legge opp til forutsigbarhet, utvikling og vekst i denne basisnæringen.

NHO i Nord-Norge ser et stort potensial for økt verdiskaping gjennom petroleumsnæringens tilstedeværelse og videre utvikling i Nord-Norge. Samtidig vil NHO i Nord-Norge understreke at all petroleumsutvikling i nord må skje på en miljømessig forsvarlig måte og ivareta alle miljøkrav og-hensyn som foreligger for næringa.

NHO i Nord-Norge oppfordrer sterkt den sittende regjering til å finne en løsning slik at arbeidet med konsekvensutredninger kan komme i gang så snart som mulig.

NHO Nord-Norge ønsker videre større aktivitet i Norskehavet, noe myndighetene må sørge for bl.a gjennom de kommende tildelingsrunder. I takt med at petroleumsaktiviteter i økende grad flyttes nordover må regjering og Storting også sørge for at myndighetsoppgaver flyttes nordover.