Behovet for kompetanse er stort

Bedriftene i Nordland har behov for flere ansatte med yrkesfaglig kompetanse. Det er også stort behov for ansatte med høyere utdanning, i følge NHOs ferske Kompetansebarometer.

#205

#120 Fotograf: Truls Lian Vestviken24

Publisert 31.08.17

Nordland

Det er størst etterspørsel etter fagarbeidere og fagskolekandidater. Undersøkelsen viser også at etterspørselen etter fagkompetanse øker til tross for økt digitalisering i arbeidslivet.

Det er størst behov for fagarbeidere innen elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg og anlegg.

Mangel på kompetent arbeidskraft får konsekvenser

NHOs økonomibarometer for 2. kvartal i år viser en økende markedsoptimisme blant Nordlandsbedrifter. Verdipotensialet innen eksportnæringen er stort, spesielt innen sjømat, energi og mineraler. I tillegg kan reiselivet vise til god vekst. Det er derfor bekymringsverdig at bedriftene samtididig opplever at de har et stort udekket kompetansebehov.  

På landsbasis svarer 40 prosent av bedriftene med et udekket kompetansebehov, at de har tapt kunder eller markedsandeler. Rundt 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. 

En av de beste måtene å rekruttere kompetente fagarbeidere på er å utdanne dem selv, i følge bedrifter NHO har kontakt med. Det å ta inn lærlinger i bedriften er en effektiv strategi for å sikre seg gode fagarbeidere i fremtiden. Det vil samtidig styrke deres fremtidige konkurransekraft med tanke på lærlingeklausul i offentlig innkjøp.

Kompetansebarometeret har for første gang undersøkt hvordan digitalisering og automatisering påvirker bedriftens kompetansebehov. Bedriftene melder om et behov for endret kompetanse innenfor håndverksfag, ingeniør- og tekniske fag. Nærmere 60 prosent av medlemsbedriftene har, eller planlegger digitalisering og automatisering av prosesser og arbeidsoppgaver.

Det stiller krav til skolene om gode utstyrsparker i videregående opplæring og NHO mener skoleeiere i mye større grad må prioritere dette. Dessverre møter dagens elever ofte utdatert utstyr og gammelt materiell. Det er viktig at skolen holder tritt med teknologiutviklingen som skjer svært raskt i næringslivet.

 Dette er kompetansebarometeret:  

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. (NHOs medlemsmasse dekker ca. 20 prosent av de sysselsatte i Norge)
  • Gjennomført av NIFU mai 2017 
  • 5 557 bedrifter har svart, ca. 270 av disse fra Nordland   
  • En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse 
  • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje 
  • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg
  • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring. 
  • Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet "de neste fem årene"