Møtte stortingspolitikerne fra Nordland

Styret i NHO Nordland møtte stortingsrepresentantene fra Nordland på Stortinget. Et viktig kontaktpunkt mellom næringslivet i Nordland og Stortinget.

#205

Styret i NHO Nordland møtte representanter fra Nordland på Stortinget Fotograf: NHO Nordland

Publisert 05.06.18

Nordland

NHO Nordland hadde i dag møte på Stortinget. Her stod både større og mindre saker på dagsordenen. Hele styret til NHO Nordland deltok i møtet med stortingsrepresentantene fra Nordland.

-Kontaktmøtene med Stortinget er svært viktig for oss, sier styreleder Arve Ulriksen. Her kan næringslivet sette saker på den politiske dagsordenen, til det beste for næringslivet i Nordland og Nord Norge, sier Ulriksen.

Av sakene som stod på dagsordenen var transport og infrastruktur et av de viktigste temaene. Vegnettet er det som knytter Nordland sammen med kontinentet og markedene. Derfor er god infrastruktur avgjørende for at næringslivet kan vokse, skape verdier og arbeidsplasser i Nordland. Et konkret samferdselstema som ble tatt opp var fiskerihavnene. NHO Nordland har vært skeptisk til overføringen av fiskerihavnene til et regionalt nivå, men vedtak er fattet, og det viktige nå er organiseringen skjer så sømløst som mulig og at det følger med finansiering til formålet.

EØS-avtalen og handel med EU er helt avgjørende for at næringslivet i Nord Norge og resten av landet kan skape både verdier og arbeidsplasser. Nordland er et eksportfylke. Noen eksempler fra Nordland er sjømat og industribedriftene, som er helt avhengig av handel med landene rundt oss, og verden forøvrig. Derfor var et av de viktigste budskapene fra næringslivet og NHO at Stortinget ikke må skape politisk usikkerhet vedrørende EØS-avtalen. 

Nordland er en nasjonal og internasjonal reiselivsdestinasjon, derfor er gode rammevilkår for reiselivet viktig for oss i dialogen med stortingspolitikerne fra Nordland. Flyseteavgiften er en avgift som har forverret rammvilkårene for reiselivsnæringen i Nordland og som hindrer vekst i reiselivet. Derfor jobber NHO for at denne avgiften burde fjernes. Nordland som reiselivsdestinasjon har et enormt potensiale, så markedsføring og rammevilkår, deriblant infrastruktur er avgjørende for at reiselivsnæringen kan få til en bærekraftig vekst i årene foran oss.

Nordland er også et av landets største industrifylker. Det er helt avgjørende at rammevilkårene for industrien gir muligheter for vekst og økte investeringer. I dagens kontaktmøte var det deriblant fokus på mineralnæringen. I dag er det vanskelig å tiltrekke seg kapital til mineralnæringen. Det må sentrale beslutningstagere i politikken ta høyde for, når vi utformer fremtidens politikk for industrien, deriblant mineralnæringen.

Et tema som har stått på dagsordenen i Stortinget de siste ukene, har vært havbruksnæringen og diskusjonen om grunnrenteskatt og produksjonsavgift. NHO Nordland formidlet i møtet med stortingsbenken våre bekymringer mot å innføre en økt skattebyrde for havbruksnæringen. NHO Nordland ga representantene ros for at Stortinget vedtok at det skal settes en bred offentlig utredning om dette. Det er en klok beslutning og i tråd med NHO og Sjømat Norges innspill. Det er svært viktig at næringen blir representert i arbeidet med denne NOU ’en.

Jonny Finstad H - Mona Fagerås SV - Margunn Ebbesen H - Åsunn Lyngedal AP - Hanne Dyveke Søttar  - Eirik Sivertsen AP Fotograf: NHO Nordland

#205