Kutter 1500 skjemaer hver dag

Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir mye enklere. Én av endringene innebærer at hele 1500 skjemaer kuttes – daglig. - Et gjennomslag for bedriftene og NHO som har jobbet for dette i flere år, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 04.03.14

Nordland

- Det er bra at den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir mye enklere.  Hele 1500 skjemaer hver dag har vi klart å kutte og dette er et gjennomslag for bedriftene og NHO som i flere år har jobbet for dette.  Det sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund som mener den nye avtalen vil bringe oss fra mindre kontroll til mer tillitt.  Da får bedriftene frigjort kapasitet til å arbeide mer målrettet med  forebyggende og med selve oppfølgingsarbeidet for de som trenger det.

Her er de konkrete forslagene til forenkling som betyr at bedriftene kan redusere 1500 daglige skjemaer som skulle være sendt til NAV:

 • Obligatorisk innrapportering etter 9 ukers fravær forsvinner
 • NAVs sanksjoner på manglende innrapportering fjernes
 • Dialogmøte opprettholdes ved 100 pst sykemelding, men lege og BHT skal bare kalles inn når det er nødvendig
 • Det skal tydeliggjøres når oppfølging skal iverksettes på arbeidsplassen. Bedre definere hva som er åpenbart unødvendig i forarbeidene til loven
 • Ingen formkrav til oppfølgingsplanen og den oppbevares i virksomheten
 • Samarbeidsavtalen forenkles, slik at det blir letter å bli IA-virksomhet.

NHO bedriftene har over lang tid jobbet godt med å redusere sykefraværet og har oppnådd målsettingen om 20 pst. nedgang. Det målet opprettholdes. Partene er enige om å satse på videreutvikling av nye virkemidler i IA-samarbeidet for å få ytterligere nedgang i sykefraværet:

 • Sykmeldt i jobb (en variant av aktiv sykmelding) innføres som et omfattende forsøk, med forpliktende oppfølging.
 • Partene skal jobbe med å utvikle nye virkemidler, og allerede utprøvde og evaluerte prosjekter, skal følges opp videre.
 • Virkemidlene forenkles og slås sammen til et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten.
 • Det skal utredes en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering.

NHO opplever at regjeringen har ambisjoner om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målsettingene opprettholdes, men partene er enige i å rette innsatsen særlig mot unge med behov for arbeidsrettet bistand.

 • Partene er tydelige på at myndighetene fortsatt har ansvaret for de som står utenfor arbeidslivet, men det legges til rette for at flere kan få en sjanse.
 • NAV skal engasjere seg tidligere med avklaring og virkemidler dersom en person ikke skal tilbake til samme arbeidsplass.
 • Virkemidlene som tilretteleggingsgaranti og lønnstilskudd skal forenkles og forbedres.
 • Arbeidsdepartementet skal vurdere stoppunkter og aktivitet for å hindre passive løp.
 • NAV skal gi kontaktpersoner til tiltaksmottakere og bedrifter som bistår i tiltaksperioden.

Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet