Økt avgift må kompenseres krone for krone

NHO Nordland er skuffet over at nye sektorer nå er trukket ut av ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift, sier regiondirektør i NHO Nordland Ivar Kristiansen.

Regiondirektør Ivar Kristiansen

Publisert 14.03.14

Nordland

NHO Nordland er særlig bekymret for transportnæringen i fylket, som allerede er utsatt for ekstrem konkurranse fra utenlandske transportselskap. Selskap som i mange tilfeller har medført ekstraordinære belastninger på Nordlandsveiene med sperringer og i noen tilfeller også ulykker. Også for de andre sektorene som fra 1. juli må betale høy arbeidsgiveravgiftssats i Nordland, vil avgiftsøkningen få negative følger, sier Kristiansen.

ESAs vedtak kom 23. oktober 2013 og bygger på EU-kommisjonens vedtak av 19. juni samme år. Dette er en planlagt revisjon som gjøres hvert syvende år. De nye retningslinjene gjelder for perioden 1. juli 2014- 31.12.2020. De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene må derfor betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014. På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endringene i EUs regelverk for regionalstøtte ble vedtatt tidlig i 2013. Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag utenfor den notifiserte ordningen.

Det antas at avgiftsøkningen vil påføre de ny nye sektorene 1 – 1,5 mrd. kroner i økte kostnader. Dette er kostnader som vil svekke landsdelens konkurranseevne, sier Ivar Kristiansen. Dette er beløp som regjeringen må sørge for å kompensere krone for krone overfor den nordlige landsdelen. Den opprinnelige bakgrunnen for at differensiert arbeidsgiveravgift har vært ansett som et særdeles effektivt virkemiddel i nord, VAR BEHOVET FOR Å KOMPENSERE FOR DE betydelige avstandsulemper næringslivet sliter med. Nordnorsk næringsliv produserer sine varer og tjenester i arktisk klima og er i svært stor grad eksportorientert. Derfor må norske myndigheter sørge for at næringslivets økte kostnader kompenseres krone for krone, gjerne til forbedrede samferdsels og kommunikasjonsløsninger, avslutter NHO Nordlands regiondirektør.

For kommentarer:  Kontakt Ivar Kristiansen, tlf. 99244895