Udekket kompetansebehov gir store konsekvenser

Vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger, viser NHOs Kompetansebarometer.

Publisert 08.04.14

Nordland

6 av 10 bedrifter har idag et udekket kompetansebehov. Dette gir store konsekvenser for bedriftene.
- Vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger.  Det er en mismatch mellom elevenes og studentenes valg og næringslivets behov, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland

Resultatene fremkommer i NHOs Kompetansebarometer, en undersøkelse hvor over 5500 av NHOs medlemsbedrifter har svart på spørsmål om bedriftens kompetansebehov både i dag og fem år frem i tid. 

Nordland er faktisk ett av de fylkene i Norge som anmelder størst realfagsbehov og behov for arbeidskraft med fagbrev for fremtiden, sier Kristiansen. Jeg er klar over at utdanningsinstitusjonene i fylket nå jobber godt med å få på plass økt kapasitet på disse områdene, men det haster. – Skal næringslivet i Nordland få utnytte sine muligheter og kunne vokse, må samhandlingen mellom utdanning og næringsliv bli enda bedre, sier NHOs regiondirektør i Nordland.

-Norge har en høyere andel studenter som velger humanistiske og samfunnsfag i høyere utdanning enn det som er vanlig internasjonalt. Tilsvarende ligger vi lavt når det gjelder ingeniørfag og realfag. Våre bedrifters stemme forteller om et motsatt behov. Dette må utdanningssektoren og politikere ta inn over seg. Dette er et problem for bedriftene som ikke får dekket sine kompetansebehov, og det er et problem for unge som ikke får en tilstrekkelig relevant jobb i forhold til den utdanningen de har tatt. I tillegg er det ikke minst ressurssløsing, både med offentlige midler og de unges egne midler, sier Kristiansen.

Undersøkelsen viser at konsekvensene av å ha et udekket kompetansebehov for bedriftene er store. 
-38 % av bedriftene melder at de har tapt kunder eller markedsandeler
-38 % av bedriftene melder at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten
-20 % av bedriftene melder at de har redusert virksomheten

-Bedriftenes stemme er klar: mangel på kvalifisert arbeidskraft har alvorlige konsekvenser for den daglige driften. Dette viser den enorme betydningen det har at vi har en arbeidsstyrke med riktig kompetanse.

NHOs bedrifter representerer et kjernegrunnlag i norsk verdiskaping. Den samfunnsøkonomiske betydningen av at tilbud og etterspørsel av arbeidskraft med riktig kompetanse er godt tilpasset, er derfor stor. Bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil kunne bidra til mer verdiskaping gjennom økt produktivitet, nye arbeidsplasser og derigjennom et bedre fundament for velferdsstaten, sier Kristiansen. 

-Selv om fellesskapet i all hovedsak tar regningen for utdanning i Norge, tar ikke utdanningssystemet i stor nok grad hensyn til fellesskapets behov for kompetanse. Særlig staten, som eier så godt som hele det høyere utdanningssystemet, og har kontroll med studentenes inntektsside; lån, stipend, rentebetingelser. Det er ingen grunn til at staten ikke skulle klare å få flere elever og studenter til å ta fag det er behov for, og færre til å ta fag det er mindre behov for.
Dette handler ikke om å legge ned hele studieretninger, men om å gjøre litt mer av noe og litt mindre av noe annet, avslutter Ivar Kristiansen.