Årsmøte i NHO Oslo og Akershus

Årsmøtet er i dag. Her kan du lese vår årsberetning

Gå for Næringslivet: Runar Frømyhr Nomias, Hege Schøyen Dillner fra Veidekke og Tuva Moflag Arbeiderpartiet

Gå for Næringslivet var et av mange arrangementer i 2017: Runar Frømyhr Nomias, Hege Schøyen Dillner fra Veidekke og Tuva Moflag Arbeiderpartiet Fotograf: Ingvild Eriksen Stehl

Publisert 11.06.18

Oslo og Akershus

Region Viken ble vedtatt i Stortinget høsten 2017. I NHO skal den nye regionen heter NHO Viken Oslo. NHO skal i samarbeid med styrelederne i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus utarbeide en skisse til hvordan ny struktur kan være.

Vi kan feire politisk gjennomslag i flere saker. Fjerning av maskinskatten er spesielt viktig for trykkeribedrifter og for datasentre. At vi fikk til en utsettelse av lavutslippssonen har stor betydning for transportbedriftene.

NHO Oslo og Akershus er i jevn vekst og har totalt 5.561 medlemsbedrifter ved utgangen av 2017. 806 bedrifter meldte seg inn i NHO Oslo og Akershus i 2017. Disse nye medlemmene sysselsetter til sammen 8.266 årsverk. Det vil si at det i snitt er ca 10 ansatte pr nyinnmeldt bedrift.

I årsberetningen kan du lese litt mer om regionforeningens arbeid og aktiviteter gjennom 2017.  

Sikre politisk gjennomslag
2017 var et valgår. NHO spurte utvalgte bedriftsledere om å være talspersoner for næringslivet, det såkalte ambassadørprogrammet. Hensikten var tosidig: Å gjøre flere bedriftsledere til gode talspersoner for NHOs politikk gjennom diskusjon og skolering, og å få økt gjennomslag fordi talspersoner som «har skoene på» bedre vet hvor skoen trykker. I Oslo og Akershus valgte vi 21 ambassadører fra bedrifter med ulik størrelse, fra styret og fra ulike bransjer. Ambassadørene fikk skolering i NHOs politikk, tilbud om medietrening og flere av ambassadørene ble brukt i mediesaker inn mot valget.

I valgkampen tok vi med politikere fra Oslo og Akershus på to turer til aktuelle bedrifter for å få frem NHOs politikk. I tillegg fikk vi ordnet et spontant besøk av statsminister Erna Solberg til Lenas Helsepersonell der Lena Vonka fikk snakket om «Ringer i vannet».

Vi arrangerte «Gå for næringslivet» hele tre ganger og deltok i en valgdebatt. Vi hadde også et «politisk kvarter» med to stortingskandidater på våre frokostmøter i forbindelse med valget.

Det er 36 stortingsrepresentanter for Oslo og Akershus. Siden vi ikke visste hvem som ville komme inn, kartla vi hele 54 kandidater som vi inviterte til våre arrangementer. 37 av disse kandidatene deltok og av disse kom 22 inn.

Andre aktiviteter for å få politisk gjennomslag inkluderer benkemøter med stortingsbenkene i Oslo og Akershus, jevnlige møter med aktuelle byråder, svar på høringer, medieutspill og kampanjer. Til det siste fikk NHO gjennomslag i saken om maskinskatten mens sukkeravgiften derimot ikke ble utformet slik vi ønsket den. I disse to sakene benyttet vi lokale bedriftseksempler for å synliggjøre konsekvensene for næringslivet.

Påvirke regjeringserklæringen
NHO utarbeidet en kortversjon av våre innspill til regjeringserklæringen som inneholdt 35 kulepunkter. Av disse er vår vurdering at 29 av disse er gjennomslag eller at plattformen trekker i riktig retning. Fire av forslagene har gått motsatt vei og to er ikke omtalt.

Nasjonal Transportplan
NHO Oslo og Akershus hadde laget en ønskeliste for prioriterte prosjekter i Nasjonal Transportplan. Vi ble svært fornøyde da samtlige av våre prosjekter viste seg å være med. Vi markerte jernbanens betydning og viktigheten av Intercity sammen med NHO-direktør Kristin Skogen Lund på jernbanen mellom Moss og Hamar i samarbeid med NHO Østfold og NHO Innlandet. Sentrale politikere, viktige bedrifter, regiondirektørene og media deltok.

Lavutslippssone og beredskapstakst
Vi har hatt en god dialog med byrådet i Oslo på saker som er viktig for medlemmene. Oslo kommunes forslag om å innføre ekstra gebyrer for alle lastebiler som ikke er av nyeste miljøklasse, såkalt lavutslippssone, ville kostet transportørene flere hundre millioner kroner. Kommunen hadde planlagt å innføre dette allerede fra vinteren 2017/18. Gjennom godt lobbyarbeid i samarbeid med NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og Norsk Lastebileierforbund og i dialog med kommunen fikk vi utsatt dette. Når det gjaldt forslaget om en såkalt beredskapstakst, som skulle innføres på dager med spesielt høyt skadelig utslipp, så påpekte vi at det er en mangel på logikk når alle biler – også de som ikke forurenser – skulle ilegges denne avgiften. Der fikk vi også gjennomslag.

Bilfritt byliv NHO
Oslo og Akershus støtter bilfri by hvis det gjennomføres i samarbeid med næringslivet. Derfor har vi gjennom året jobbet med å påvirke Byrådet. Gjennom bedriftsbesøk har kontoret kartlagt medlemmenes behov og utfordringer knyttet til bilfri by og fått forståelse for at det er krevende for mange næringsdrivende i Oslo sentrum med hensyn til fremkommelighet, varelevering og parkering. NHO Oslo og Akershus vil kartlegge dette ytterligere gjennom en undersøkelse i januar 2018.

Yrkesfag
Regiondirektør Nina Solli og kommunikasjonsrådgiver Siri Baastad har ledet yrkesopplæringsnemndene i henholdsvis Oslo og Akershus. Formidlingen av læreplasser ble «all time high» i Akershus og Oslo i 2017. Rekordmange tok også fag- og svenneprøve i fjor. Søkningen til yrkesfag økte også i begge fylker.

Synlighet i media
Søk i Retriever viser at vi hadde 300 medieoppslag i 2015 og 606 medieoppslag i 2017. Målet vårt var 600 oppslag. Vi har satset bevisst på kommunikasjon. Vi brukte juleuken og juli hvor det ellers er lite nytt i media og kom med utspill og bidro med innlegg. Vi traff godt på sakene. Vi jobbet bevisst med riksdekkende medier og kom derfor på hos NRK og i Aftenposten, for å nevne noe.

Så godt som alle lokalavisene i Akershus skrev om Kommune-NM. Her lagde vi skreddersydde pressemeldinger selv til den minste avis, noe som førte til 15 redaksjonelle oppslag. Andre saker som har gått igjen i 2017 er for eksempel lavutslippssone, fremkommelighet, NTP, yrkesfag og lærlinger, svart arbeid og byutvikling. I 2017 hadde vi 93 saker på egen hjemmeside. Det ble sendt ut nyhetsbrev månedlig. Per mai 2018 har vi 931 følgere og 923 likerklikk på facebooksiden vår. Politiske utspill har vi tatt ut på twitter.

Kampanjer
I løpet av året har kontoret gjennomført flere politiske kampanjer som har vært initiert fra NHO sentralt. Blant annet kampanjen «Jobbskaperne» som synliggjorde bedriftenes rolle i samfunnet, en annen kampanje om rammebetingelser og viktigheten av EØS-avtalen og fokus på svart.

Medlem
5.561 bedrifter er medlem i NHO Oslo og Akershus ved utgangen av året. Av disse har 3.173 bedrifter adresse i Oslo og 2.388 i Akershus. Medlemsbedriftene utgjør mange viktige arbeidsplasser i regionen, totalt 154.040 årsverk. De fem største bransjene: NHO Service og Handel, Byggenæringens Landsforening (BNL), Abelia, NHO Reiseliv og Norsk Industri.

Møteplasser
Antall åpne aktiviteter for medlemmer: 24 møter/konferanser Antall unike medlemsbedrifter som deltok på regionforeningens aktiviteter: 731 bedrifter Gjennomsnittlig deltagelse på nettverksfrokoster: 60 deltakere

Årskonferansen
5. januar arrangerte vi vår regionale årskonferanse. Tema var «Made in Oslo og Akershus». Konferansen hadde 90 deltakere.  Som konferansierer hadde vi de to sentrale stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen (Ap) og Henrik Asheim (H). Evalueringen var svært god. Bedriftsbesøk og medlemskontakt Næringslivet i Oslo og Akershus er mangfoldig. Regionforeningen besøkte 112 medlemsbedrifter i 2017. Dette gir nyttige innspill både til det næringspolitiske arbeidet, møteplassene og de øvrige medlemstilbudene.

Innovative offentlige anskaffelser
I Oslo og Akershus kjøper det offentlige varer og tjenester for 110 milliarder kroner per år. Nasjonalt program for leverandørutvikling arbeider med å gjøre offentlige sektor bedre gjennom innovative anskaffelser. 
Det foregår prosesser i mer enn seks kommuner samt i Akershus fylkeskommune. Store offentlige aktører som Ruter, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Asker, Bærum og Avinor har tatt metodikken i bruk. Det har vært fokus på anskaffelser hvor flere offentlige virksomheter går sammen om dialog med markedet i hovedstadsregionen, som eksempelvis utslippsfri byggeplass og effektiv lagring av solenergi.
Vi samarbeider med klynger og bransjeorganisasjoner der det er nyttig. Det ble arrangert en leverandørutviklingskonferanse i Follo med 70 deltakere våren 2017.

Nøkkeltall og fakta
Styret i NHO Oslo og Akershus 2017: Nils Huseby (IFE), Christine Grape (Grape Architects), Nina Torp Høisæter (Aberia Healthcare AS), Heine Aardalen (Stolt Bemanning AS), Anita Aasland (Raumergården Hotel), Vegard Vik (Kolonial.no AS), Frode Antonsen (Betonmast Selvaagbygg AS, nå BetonmastHæhre Boligbygg AS), Hanne Markussen Eek (Franzefoss Minerals AS), Atle Rønning (Norgesbuss), Fredrik Brodtkorb (Krabat AS) og Merete Hagen Schill (Stil Tekstilservice) Styret har hatt fire styremøter i 2017. Et av styremøtene var strategisamling på Oscarsborg.
Valgkomite: Mona Juell (Kuhne & Nagel) (leder), Kjetil Tonning, Veidekke

Administrasjon
Regiondirektør: Nina Solli

Årsverk i NHO Oslo og Akershus 2016: 6