Bioøkonomi - det norske potensialet

Nye måter å utnytte rester fra produksjonsprosesser kan skape mange nye arbeidsplasser. Den beste kompetansen på dette finnes i Follo.

Nina Solli

Nina Solli regiondirektør profilbilde Fotograf: NHO

Publisert 27.06.16

Oslo og Akershus

Et skifte fra bruk av fossile til fornybare råstoff er en forutsetning for lavutslippssamfunnet. Vi må over fra en "bruk-og-kast"-økonomi til en gjenbruks- og bioøkonomi med redusert fotavtrykk, skriver regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli i Østlandets Blad.

Akershus har svært gode forutsetninger for en bærekraftig industriell produksjon av mat, fôr og produkter. Lavere energibruk og bedre utnyttelse av alt, er avgjørende for økt velferd til en økende befolkning. Det norske potensialet for omstilling og vekst ligger i en fremvoksende bioøkonomi hvor næringslivet baserer seg på biologisk fornybare ressurser som kan brukes til mat, fôr, kjemikalier, materialer, bioenergi, biofarma etc.

En bedre utnyttelse og gjenbruk av råstoffer danner grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri i Norge. Akershus har råvarene, energien, teknologien og kompetansen. I tillegg har vi en kultur for samhandling og en sterk finansiell posisjon.

Når rester fra én produksjonsprosess inngår som råstoff og grunnlagsmaterialer i en ny, dannes lønnsomme verdikjeder. Først i kjeden er sikker matproduksjon, så fôr og biomaterialer og til slutt energi eller gjødsel. Slik utnyttes alt råstoff med minimalt klimaspor, lønnsomme bedrifter som selger bearbeidede varer og tjenester basert på biomasse etableres og flere arbeidsplasser over hele landet skapes.

Akershus har store naturgitte fortrinn. Våre landbruksarealer er viktig som råvareprodusent til matindustrien og spiller en stor rolle både som arbeidsgiver og verdiskaper i det norske samfunnet. Fiskeri, havbruk, skog og treforedlingsindustri har enorme uutnyttede ressurser, inklusive uutnyttet bifangst og restråstoff. Restene av denne produksjonen gir et betydelig potensial for økt verdiskaping i produksjon av ingredienser til fôr- og matindustrien og til biomaterialer, helse- og farmasøytiske produkter samt bioenergi. Sett fra et råvareperspektiv, og med et stort og voksende hjemmemarked for fôr til oppdrettsfisk, er det derfor et svært godt grunnlag for en nasjonal satsing innen bioøkonomi.

Flere forhold må på plass for å lykkes med en nasjonal industri basert på bioøkonomien. Det må først og fremst etableres en klar visjon om å skape en ny, bærekraftig og høyteknologisk industri basert på våre naturgitte bioressurser.

Skal en så oppfylle visjonen, må flere viktige faktorer som utvikles i samspill: Norge må ha et næringsliv som ser økonomiske muligheter i et grønt skifte og i bioøkonomien. Næringslivet må dessuten sikres forutsigbare rammebetingelser i en nasjonal satsing på bioøkonomien.

Det norske konkurransefortrinnet er at vi har teknologi og kompetanse for å løse komplekse produksjonsutfordringer. Næringslivet i vår region kan vise vei og innta en ledende rolle i den nasjonale prosessen. Follo har et særlig fortrinn i den store kunnskapsbasen som ligger på Ås. Universitetet og Bioforsk i Ås er landets fremste kompetanseklynge på nettopp innenfor dette fagfeltet. Alt ligger til rette for å føre næringsliv- og forskerkompetanse sammen for å utløse et vekstpotensiale. Men bioøkonomi kan ikke være noe som man holder på med i Ås alene. Bioøkonomimiljøet på Ås, teknologikompetansen i Asker og Bærum og klyngen rundt Oslo Cancer Cluster er tre eksempler på miljøer som kunne samarbeidet og utvekslet erfaringer. Det må bli bedre koblinger mellom klyngene i vår region.

For at vi skal lykkes, må næringslivet sikres forutsigbare rammebetingelser i en nasjonal satsing på bioøkonomien. Dette må følges opp av det offentlige virkemiddelapparatet ved Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og ENOVA, slik at både nye og etablerte bedrifter har økonomiske- og skattemessige insentiver for å satse. Politikere og myndigheter må satse og investere over tid på riktig kompetanse. Politikernes første mulighet i nær framtid er Regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for bioøkonomi og den kommende industrimeldingen.