Bunnen er nådd

Næringslivet er i omstilling, og resultatene fra Næringslivets Økonomibarometer første halvår viser at situasjonen for bedriftene i Oslo og Akershus har blitt forverret.

Regiondirektør Nina Solli intervjues på byggeplass

Regiondirektør Nina Solli

Publisert 29.06.16

Oslo og Akershus

Bedriftenes vurdering av markedssituasjonen er blant de mest pessimistiske på Østlandet.

- Framtidsutsiktene for Oslobedriftene er negative, men her kan vi ane at pessimismen er i ferd med å snu.  Bedriftene er mindre negative enn forrige kvartal, og mye tyder på bedring i 2017. Akershus-bedriftene har snudd og flere er positive enn negative. Oslo ser ut til å komme etter. Mye tyder på at bunnen er nådd, sier regiondirektør Nina Solli.

Trenden med at vi kan spore noe mer optimisme enn forrige kvartal når det gjelder markedsutsiktene er synlig i alle regioner og i alle bransjer. Årsaken til at Oslo merker den i mindre grad, kan skyldes nedgangen i mediebedriftene.

Boligbygging og offentlige byggeprosjekter

- Oslo og Akershus har også hatt en sterk positiv utvikling når det gjelder i igangsatte boliger. Det ligger an til at boligbyggingen når et rekordhøyt nivå i 2016. Det går bra for bygg- og anleggsnæringen, blant annet som resultat av offentlige investeringer. Også i 2016 er det ventet at byggevirksomheten totalt vil bidra til vekst i sysselsettingen i Oslo-Akershus, sier Solli.

Oslo og Akershus skiller seg fra resten av landet på mange måter. Målt som andel av verdiskapingen har for eksempel Oslo og Akershus en relativt lav eksportandel. Den svake kronen har gitt eksportbedriftene et betydelig konkurransefortrinn.

Det er IKT samt finans og forsikring som er de store dominerende næringene når man måler verdiskapning i vår region. NHO-næringene industriell virksomhet, byggevirksomhet, reiseliv og IKT teller i alt 39 prosent av verdiskapningen. Tar man med varehandel og finans er andelen 69 prosent.

Industriandelen i Oslo og Akershus har i lang tid vært synkende. Denne trenden har nå snudd. Spesielt sterk vekst har det vært i næringsmiddelindustrien.

Sysselsetting

Tall fra NAV viser en liten økning i den registrerte ledigheten i Oslo og Akershus fram til april i år. Skatteinngang og innbetalt arbeidsgiveravgift hittil i år tyder på svak utvikling i sysselsettingen både i Oslo og Akershus. NHOs Økonomibarometer viser imidlertid at bedriftene er mer optimistiske når det gjelder bemanningssituasjonen fremover.