Bygg på Kolbotn, ikke på Svartskog

-Få steder i Europa vil vokse så mye som Osloregionen i årene framover – i prosent. Da må vi bygge høyere og nærmere kollektivknutepunktene for å gjøre tettsteder som Kolbotn mer levende og attraktivt, sier regiondirektør Nina Solli.

Publisert 10.07.15

Oslo og Akershus

Kommunalministeren har overprøvd fylkesmannen og Klima- og miljødepartementet og tillatt bygging av litt over hundre nye boliger på Svartskog. Sanner har rett i at det må bygges flere boliger i vår region. Det trengs er en mer målrettet boligpolitikk, som i større grad er innrettet mot de pressområdene hvor boligbehovet er størst. Det er ikke i Svartskog i Oppegård kommune.

-Folk i Follo har vunnet i lotto: Dere har fått Follobane samtidig som Østfoldbanen går forbi. Her er det rom for fortetting langs togstoppene. Kolbotn er et kollektivknutepunkt. I dag kommer man seg fra Kolbotn til Oslo på under 20 minutter, sier Solli.

SSBs prognoser viser at Osloregionen vil komme til å øke med rundt 25.000 innbyggere i året de nærmeste 20 årene. Det er like mange innbyggere som i hele Oppegård kommune hvert eneste år. Utbygging og fortetting i nærheten av kollektivknutepunkt må da være overordnet. Det må bygges flere leiligheter og færre eneboliger. NHO ønsker bygge- og delingstopp i randsonen av alle byer og tettsteder i Oslo og Akershus, slik at vi får fortettede miljøbyer. Byene må også ønske å bli by. Kolbotn, Ski, Ås, Lillestrøm, Jessheim, Sandvika og Asker bør få mer bypreg med høyhus og fortetting. Det er her veksten må komme.

-Mange spør seg sikkert om hvorfor bryr NHO seg med hvor det bygges? Det er fordi næringslivet og bedriftene ønsker sømløse bo- og arbeidsmarkedsregioner med kortere reisevei, bedre fremkommelighet og flere boliger. Det må derfor føres en arealpolitikk der boliger og arbeidsplasser lokaliseres rundt kollektivknutepunkter, kollektivsatsingen må fordobles rundt de store byene og flaskehalser i veisektoren må utbedres, sier Solli.

-Spredt utbygging av boligfelt der det knapt nok er akseptabel veistandard og der det sjelden går buss, er ikke framtidsrettet. Det fører til kø, kork og kaos. Varer kommer ikke fram og privatbiler lager kø. Vedtaket om utbygging strider også med regional plan for areal og transport som kommunene i Akershus samt Oslo kommune har brukt mye tid på å få på plass. Hensikten med denne planen er å halvere klimautslippene og at økningen i transportsektoren skal skje med kollektiv, sykkel og gange. Et boligfelt med kjøreavstand til Kolbotn er derfor ikke i tråd med signalene som ble gitt i regional plan. Det er ikke veien å gå.

-Nå er det opp til politikerne i Oppegård å se helhet og vise lederskap. Det må ikke bygges i Svartskog selv om vedtaket ligger der, sier Solli.