Derfor bør du stemme ja til storkommune på mandag

Mandag 30. mai skal folk i Skedsmo og Fet ta stilling til kommunesammenslåing

Publisert 26.05.16

Oslo og Akershus

I Akershus ønsker NHO at 22 kommuner skal bli til fire. Det vil si en kommune i Follo, en kommune i Asker og Bærum og to kommuner på Romerike. Med større og færre kommuner blir det lettere å se boligutbygging og transportbehov i sammenheng. Boligutviklingen bør konsentreres til knutepunkter for kollektivtransport for å redusere biltrafikk og miljøbelastning, skriver regiondirektør Nina Solli i Romerikes Blad i dag.

Næringslivet må omstille seg for å møte fremtidens konkurransesituasjon, er det ikke også rimelig at kommunene må omstille seg for å møte fremtidens innbyggere og bedrifter? Det er 22 kommuner i Akershus, men i realiteten inngår disse i ett samlet bo- og arbeidsmarked. Skal vi utvikle hovedstadsregionen i positiv retning, mener NHO det gjøres best med færre og større kommuner.

Vi er ofte i kontakt med våre medlemsbedrifter på Romerike. En byggmester sa følgende: "Vi forholder oss ikke til kommunegrenser. Der politikerne vil bygge, bygger vi. Men alt hadde vært enklere med to kommuner istedenfor 13 på Romerike."

Det ser nå ut til at vi vil beholde omtrent samme antall kommuner på Romerike. Fet og Skedsmo kommuner har innbyggere som ligner hverandre. De kjører på de samme veiene, bruker de samme skolene og det samme kulturtilbudet. Som ny storkommune vil dette bli den nest største kommunen i Akershus. Som en større enhet vil kommunen få større kraft på Romerike og innad i Akershus.

Romerike har landets største befolkningsvekst. Dette vil ikke avta i tiden framover. Befolkningsveksten vil føre til enda større etterspørsel etter boliger, det vil føre til økt trafikk på vei og bane. Knutepunktet Lillestrøm vil få økt betydning. Det er behov for en langsiktig planlegging av tettsted- og byutvikling. Skedsmo er liten i areal mens Fet har arealene men færre innbyggere. En større kommune vil trolig bety bedre økonomi og et bedre tjenestetilbud.

Motstanderne av en større kommune sier det vil føre til mer byråkrati og større avstander. Det blir tvert imot mindre byråkrati når to kommuneadministrasjoner blir til en. Avstanden fra Lillestrøm til Fetsund er under 10 minutter med bil når det ikke er trafikk.

Sist men ikke minst: Mange mener at det interkommunale samarbeidet i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) fungerer godt i dag. Kontrollutvalgsrapporten om SNR og artiklene i Romerikes Blad har vist oss at SNR er et interkommunalt samarbeid uten god styring. Interkommunale selskaper er ikke underlagt den samme demokratiske kontrollen og innsynet som andre offentlige tjenester. Det er uheldig.

Stem ja til kommunesammenslåing mellom Fet og Skedsmo.