Et bærekraftig Asker

Boligbyggingen har ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Ungdom har ikke råd til å etablere seg i Asker og Bærum. Derfor må det bygges flere boliger i gåavstand til kollektivknutepunkter.

#205

Regiondirektør Nina Solli i Asker sentrum Fotograf: Siri Baastad

Publisert 07.09.16

Oslo og Akershus

Likevel har utbygging av Landåsjordene som ligger sju minutters gåtur fra Asker stasjon ført til store naboprotester som har trenert utbyggingen i flere runder. Det er nettopp denne type utbygginger som er bærekraftig og framtidsrettet. Folk som bosetter seg på Landåsjordene trenger ikke bruke bil for å komme seg på jobb.

I NOU 2011:15 "Rom for alle" defineres det fire pilarer for velferdsstaten Norge: Arbeid, utdanning, helse og bolig. Det må være mulig for folk flest med en alminnelig inntekt å skaffe seg en bolig i rimelig avstand fra der de jobber. Dessverre har vi sett at boligprisveksten de siste tiårene har gjort det vanskeligere for mange å komme seg inn på boligmarkedet.

Boligpolitikken har skiftet fra å sikre at folk har tilgang til bolig, til å sette stadig høyere krav til hvordan en bolig skal bygges. Dette har bidratt til økte byggekostnader. Høye priser for ny bolig har smittet over på bruktmarkedet og bidratt til høyere priser for brukte boliger. Prisveksten har vært en fordel for alle som allerede eier en bolig, mens de som skal skaffe seg en bolig har fått det vanskeligere.

På Landåsjordene er det planlagt en større utbygging med boliger til flere målgrupper. Det er stor etterspørsel etter boliger i Asker, noe som presser opp prisene. Næringslivet trenger tilgang på kompetent arbeidskraft. I dag har mange Asker-ungdommer ikke råd til å bosette seg i sin egen hjemkommune. De omtalte boligene vil komme i flere prisklasser, noe som gjør at både eldre, men også yngre i etableringsfasen har råd til å bosette seg der.

NHO Oslo og Akershus har blitt kritisert for å gå utbyggers ærend når vi ivrer for denne utbyggingen. Det er riktig at utbyggerne er medlem av NHO, men her er vi mest opptatt av å skaffe boliger til framtidens innbyggere. Da er det viktig å utnytte de områdene som ligger tett på kollektivknutepunkter maksimalt.

Vi i NHO er helt enig med det politikerne i Oslo og Akershus foreslo i regional plan for areal og transport, nemlig at framtidens arbeidsreiser skal skje kollektivt eller med sykkel og gange. Jeg skjønner at utbygging kan være kontroversielt, spesielt for dem som bor i det aktuelle området og som helst ser at landskap og bygninger forblir som i dag. Men når kjente Askerbøringer som Maj Britt Andersen og Geir Holmsen nevner historiske gravhauger, Asker kirke og Minnestøtten, blir deres argumentasjon uredelig. Ingen av disse historiske områdene kommer på noen måte i kontakt med utbyggingen det her er snakk om.

Tomten ble først planlagt til utbyggingsformål på midten av 1990-tallet, men utbyggingen har blitt utsatt flere ganger nettopp på grunn av nabohensyn. Nå er det på tide å bygge ut.

NHO er også opptatt av jordvern. Jorda det her er snakk om ligger brakk. Jordvern må vike så tett på kollektivknutepunkter, men må gå foran for øvrig. Det gir totalt sett et styrket jordvern. Befolkningsveksten i vår region kommer til å bli den største i Europa i tiden fram mot 2030. Da er det viktig at vi sørger for bærekraftig boligvekst som ikke er avhengig av bilbruk. Da er slike utbyggingsprosjekter der man kan gå til toget, helt ideelle.

Hvis ikke politikerne i Asker viser handlekraft og utviklingen i Asker ikke skifter spor mot en vesentlig høyere boligbygging og bedre utnyttelsesgrad enn i dag, vil de høye prisene gjøre kommunen lite attraktiv for framtidens ungdom.