Flere jobber sikrer den norske velferden

Historien om Furuseth AS er historien om omstilling og fornyelse gjennom generasjoner. Daglig leder Harald Furuseth er fjerde generasjon i Furuseth AS på Dal i Ullensaker.

#205

Furuseth AS i Ullensaker er en bedrift som har skapt verdier gjennom generasjoner, skriver regiondirektør Nina Solli Fotograf: Siri Baastad

Publisert 17.07.17

Oslo og Akershus

Det skriver regiondirektør Nina Solli i dette innlegget i Romerikes Blad.

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri med sine 175 ansatte. Slakteriet har en årlig omsetning på ca. 1032 mill. kr. og en slaktemengde på ca. 15.700 tonn.

Stortinget behandlet nylig den såkalte perspektivmeldingen.  Debatten om denne er blant de viktigste i denne stortingsperioden. Hvorfor? Jo, meldingen danner grunnlag for diskusjon om politikk som skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i tiden framover.

I meldingen reises mange problemstillinger. Det beste svaret på de fleste spørsmål er at vi trenger flere som Harald og forfedrene hans, som skaper jobber og er med å sikre velferden. Vi kan ikke basere nye politiske løfter på økt bruk av oljepenger, vi må legge til rette for lokale bedrifter som kan skape verdier til samfunnet og gi stadig flere en jobb å gå til. 

NHO mener at det viktigste er å få flere folk i jobb og at flere jobber mer. Det er en vinn-vinn-situasjon. Flere i jobb senker trygdeutgiftene, øker verdiskapingen og den enkeltes inntekt, samt bidrar til inkludering.

Det er ikke bærekraftig at én av fem mottar støtte fra NAV.
Å få flere i jobb må kombineres med en politikk for økt effektivisering av offentlig sektor. De store forvaltningsreformene som kommunereformen må fullføres. Det offentlige bør i enda større grad benytte seg av private aktører til å bidra med nye løsninger og et forsterket tjenestetilbud. Det er også viktig at veksten i offentlig sektor dempes.

I perspektivmeldingen tegnes et klart bilde av endringer i den norske økonomien og utfordringer vi står overfor. Budskapet er tydelig; gullalderen er over. Den økonomiske veksten blir lavere og pensjonsutgiftene øker. Oljeinntektene har falt og vil avta ytterligere, og avkastningen av oljefondet blir lavere enn før. Mens skiftende regjeringer siden årtusenskiftet har kunnet bruke vel 11 nye oljemilliarder årlig, skrumper dette nå inn til fjerdeparten.

På lengre sikt er utfordringene enda større. I 2060 anslås det et gap mellom samlede inntekter og utgifter tilsvarende fem prosent av samlet verdiskaping. Å tette dette gapet vil kreve årlige budsjettkutt på fem milliarder kroner i alle år etter 2030.

I meldingen skisseres ulike løsninger som hver for seg vil tette hele dette gapet:

· Økt arbeidsinnsats 
· Økt effektivitet i offentlig sektor 
· Økte skatter og avgifter
· Økt brukerbetaling. 

NHO mener at de to siste alternativene definitivt ikke er veien å gå.

Små- og mellomstore bedrifter utgjør mesteparten av norsk næringsliv. Disse bedriftene gir liv og arbeidsplasser til bygd og by, og er avgjørende for vekst, produktivitet og omstillingsevne i økonomien.
Selv om de fleste bedrifter forblir små, er det noen som vokser og skaper arbeidsplasser, slik som slik som Furuseth AS. Er vilkårene tilstede vil enda flere tørre å satse slik som Harald og forfedrene hans. På denne måten skapes arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd – også i framtiden.