Flere kvinner bør velge næringslivet

Næringslivet trenger god tilgang på kompetent arbeidskraft. I dag tar flere jenter enn gutter høyere utdanning. Flere av disse dyktige kvinnene må velge en karriere i det private.

Publisert 08.03.16

Oslo og Akershus

-Vi trenger flere kvinner som vil lede og ta ansvar for verdiskaping og lønnsomme bedrifter. Dette ser vi dessverre for lite av, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Kvinneandelen i privat sektor falt over en 20-årsperiode. I perioden 1991 til 2009 falt andelen fra 38 til 36 prosent.

-Nye tall fra NHOs medlemsbedrifter viser at det blir stadig flere kvinnelige ledere i næringslivet. Særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene ser vi nå et kraftig hopp i kvinneandelen. Dette er gledelig.  Det finnes dessuten en stor underskog av kvinnelige mellomledere. Kvinner som ønsker lederkarriere bør se etter jobb som innebærer bunnlinjeansvar. At vi får stadig flere kvinnelige ledere i bedriftene gir gode rollemodeller. Det vil motivere flere kvinner til å velge privat sektor, sier Solli.

Kvinnelige ledere er bedre representert i enkelte næringer enn i andre. I varehandelen, overnattings- og serveringsvirksomheter er opp mot én av fire daglige ledere en kvinne. I bygg- og anleggsbransjen og i transport og logistikk er det derimot knapt nok kvinner i toppledelsen.

At det er få kvinner i toppledelse er en sammensatt problemstilling. Det er to faktorer som er mer tydelige enn andre i dette; utdanningsvalg og ledererfaring.

Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa. Både jenter og gutter velger tradisjonelt. Å velge utenfor boksen kan bli en styrke, ikke en svakhet. Dagens toppledere tok i stor grad utdannelse på 70- og 80- tallet, - en periode da det var få kvinner på studiestedene som tradisjonelt har gitt lederkompetanse.

Næringslivet trenger de dyktigste hodene for å konkurrere internasjonalt. Da kan ikke bedriftene nøye seg med bare å rekruttere fra den ene halvdelen av befolkningen. NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Vi jobber for å gjøre næringslivet mer attraktivt for kvinner, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer og for å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Fra høsten 2016 firedobler vi derfor lederutviklingsprogrammet Female Future. Programmet tar sikte på å mobilisere kvinner til å ta styreverv og lederposisjoner i næringslivet. 1321 kvinner har deltatt. To av tre deltakere har hatt karriereutvikling i form av nye lederroller eller styreverv.

Vi tror det er flere kvinner med lederpotensiale enn det statistikken viser. Skal tallene bli bedre, må bedriftene bli bedre til å motivere kvinner til å ta lederansvar og flere kvinner må vise interesse og søke seg til lederposisjoner med bunnlinjeansvar. Kvinner som velger å jobbe i næringslivet har gode og brede karrieremuligheter. Noen må gå foran og være rollemodeller. Det vil motivere flere kvinner til å velge næringslivet.

Les mer om NHOs arbeid for å rekruttere kvinner til næringslivet

Rapporten Likestilling og Framtidens familiepolitikk