Sykemeldt i jobb i Akershus

NAV gjennomfører nå forsøksordningen "Sykmeldt i jobb i Akershus". Hensikten er å undersøke om utprøving av oppgaver, tilrettelegging og aktivitet kan bidra til at flere sykmeldte kan jobbe noe, heller enn å være 100 prosent sykmeldt.

Publisert 27.04.15

Oslo og Akershus

Regjeringen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har en avtale om å gjøre arbeidslivet mer inkluderende (IA-avtalen). Partene ønsker å redusere sykefraværet og hindre at folk faller utenfor arbeidslivet.  Avtalen skal også bedre arbeidsmiljøet og styrke jobbnærværet. Dette inkluderer at sykmeldte skal få bedre oppfølging og at arbeidsgivere skal få større rom for å prøve ut egnede løsninger

"Sykmeldt i jobb" er et tilbud som gjelder for arbeidstakere som er 100 prosent sykmeldt og ansatt hos en arbeidsgiver i Akershus. Det spiller ingen rolle hvor man bor.

Medfører ingen ekstra kostnad
Arbeidstaker og arbeidsgiver skal sammen finne fram til arbeidsoppgaver den ansatte kan utføre til tross for sykdom, uten at det stilles noen produktivitetskrav i perioden. Den sykmeldte får sykepengene utbetalt som vanlig.

Ordningen kan benyttes i en periode på 14 dager. Perioden kan starte umiddelbart etter arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene i sykmeldingen) eller senere i sykmeldingsperioden. Arbeidsgiver står også fritt til å benytte ordningen i arbeidsgiverperioden, men betaler da sykepengene selv.

Ordningen er frivillig og du kan ikke pålegge den ansatte noen produktivitetsplikt i perioden. Arbeidstakeren skal få mulighet til å prøve ut om tilpasning og nye aktivitetsmuligheter kan bidra til å avklare hvor mye han eller hun kan jobbe.

Vil du benytte ordningen?
Når du har en ansatt som er 100 prosent sykmeldt og dere ønsker å benytte ordningen, skal du registrere deltakelsen. Dette gjøres på en nettside hvor du også kan lese mer om ordningen.

Registreringen er enkel, og du må ikke få godkjenning av NAV eller sykmelder. Klikk her