Fremtidens Osloregion

BEST-konferansen er en årlig møteplass arrangert av Samarbeidsalliansen Osloregionen og NHO Oslo og Akershus. Konferansen ble avholdt i i Næringslivets hus 10. februar.

Jon Ragnar Aarset, Samferdselsdepartementet

Publisert 11.02.15

Oslo og Akershus

Teamet i år var «FREMTIDENS OSLOREGION», med undertemaene byutvikling, mobilitet og konkurransekraft. Hovedtemaet var hvordan en kraftig befolkningsvekst kan kombineres med at regionen blir mer bærekraftig – og dermed også mer attraktiv og konkurransedyktig.

Et av temaene som ble tatt opp var de store samferdselsutfordringene som Osloregionen står ovenfor. Vår region er den raskest voksende hovedstadsregionen i Europa. "Samferdsel og byutvikling henger i hop", sa John-Ragnar Aarset, statssekretær i Samferdselsdepartementet. "Det handler om muligheten til å skape seg en fremtid".

I dag pendler over 160 000 mennesker til sitt arbeid i Oslo fra andre kommuner, og nesten like mange inn til eller mellom kommunene i Akershus. Bilkøene i rushtiden er allerede svært lange, samtidig som befolkningsveksten fortsetter å vokse raskt, noe som vil gi enda flere pendlere i fremtiden. Øyvind Rørslett, seniorrådgiver i Jernbaneverket, kunne fortelle at det ventes en dobling til tredobling i antall kollektivreisende i Oslo og Akershus frem mot 2040. Allerede i dag er kapasiteten på flere strekninger tilnærmet sprengt i rushtiden, og dette vil kreve store investeringer i nye tuneller og skinner for tog og bane. Buss vil også fortsatt spille en viktig rolle. Ordføreren i Ski kommune, Anne Kristine Linnestad (H), understrekte hvor viktig det også er for byene rundt hovedstaden at Oslo-navet fungerer og ikke stopper opp på grunn av sprengt kapasitet. Hvis togene stopper opp på Oslo Sentralbanestasjon fordi kapasiteten sprenges, så rammer det også næringslivet og innbyggerne i omkringliggende byer og tettsteder, og vi får ikke ett velfungerende bo- og arbeidsmarked.

Nils Aage Jegstad, storingsrepresentant fra Høyre, uttrykte bekymring om Oslotunellen og at det i dag bygges så mye utenfor "Oslonavet", når ikke de store investeringene som må gjøres i selve hovedstaden er påbegynt. Dette er en bekymring NHO Oslo og Akershus deler. InterCity-tog og andre større samferdselsinvesteringer utenfor Oslo vil knyte hovedstadsregionen tettere sammen og skape et større felles bo- og arbeidsmarked enn i dag, men pendlerne inn til byen må fortsatt komme seg fra Oslo Sentralbanestasjon til sine arbeidsplasser rundt om i hovedstaden. Også privatbiler og vareleveranser må komme seg frem gjennom byen uten altfor store forsinkelser. Det begynner derfor å haste med å komme i gang med disse store, men svært nødvendige investeringene i hovedstaden, for å kunne møte den fremtidige befolkningsveksten og den stadig økende pendlingen inn og ut av Oslo.