Går foran i satsing på hydrogen

UnoXs første hydrogenstasjon ble åpnet med brask og bram i Sandvika forrige uke. Oslo og Akershus går foran i satsning på hydrogen.

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Moment Studio

Publisert 01.12.16

Oslo og Akershus

Hydrogen kan gjøre biler, tungtransport, kraft- og industriproduksjon utslippsfri. Dette kan bli Norges viktigste bidrag til lavutslippssamfunnet, skriver regiondirektør Nina Solli i Budstikka.

- Nel Hydrogen, som har kontoret sitt i Oslo, skal bygge 20 hydrogenstasjoner i Oslo og Akershus i samarbeid med UnoX frem mot 2020. Praxair, som er et av verdens ledende industrigasselskaper, gjør Uno-X Hydrogen bedre rustet til å tilby hydrogen som drivstoff for neste generasjon elbiler. Alt dette heier vi på.

- Norge har alle forutsetninger for å ta en global lederrolle innen produksjon og bruk av hydrogen. Klimautfordringen tilsier at vi i må redusere utslipp av klimagasser i alle næringer i løpet av en generasjon. Norsk naturgass vil være et viktig bidrag til Europas klimaambisjoner. Dette er en stabil energileveranse både når det er vindstille og solen ikke skinner på kontinentet, og som erstatning for kull. På sikt må elektrisitet fra vannkraft og hydrogen erstatte fossil energi.

-Norge har ressurser som andre land bare kan drømme om – både fossil og fornybar energi. Vi har allerede 97 prosent fornybar strømproduksjon. EUs mål for 2020 er 20 prosent. Vi er verdens tredje største gasseksportør, og verdens åttende største råoljeeksportør. På vannkraft er vi nummer seks i verden. Som ikke det er nok, har vi også mulighet til å hente kraft fra vind både på land og i ute havet. Norges eventyrlige ressurser gjør at vi kan ta en lederrolle innen produksjon og bruk av hydrogen – hvis vi vil. Her ligger det store muligheter for norsk næringsliv.

- Hydrogen kan produseres både av naturgass og av strøm. Mesteparten av dagens hydrogenproduksjon skjer i industrien og lages av naturgass fordi det er billigst. Mens elektrolyse av vann til hydrogen skjer uten utslipp, sitter man igjen med CO2 som biprodukt når hydrogen lages av naturgass.

- Regjeringen planlegger å bygge et stort CO2-lager i Nordsjøen. Lageret skal etter planen være ferdig og klart til bruk innen 2022. Dette åpner muligheter for produksjon av hydrogen fra norske gassfelt i stor skala - med fangst- og lagring av CO2. Vi kan koble dette mot våre fornybare energiressurser fra vann og vind. Gjør vi dette, kan Norge virkelig ta en posisjon i utviklingen av hydrogen som en sentral energikilde.

- Norsk næringsliv har en sentral rolle når det gjelder å tilby og utvikle løsninger for det globale lavutslippssamfunnet. Det er dette NHOs årskonferanse – "Made in Norway" - i 2017 vil handle om.  I fremtiden kan hydrogen produsert på norske energiressurser tas i bruk til transport og industri i hjemmemarkedet samt eksporteres til kunder i utlandet. Japan har allerede etablert infrastruktur for storstilt import av hydrogen. I Storbritannia arbeides det med å erstatte naturgassen som går i rørledninger til husholdningene med hydrogen. En samordnet norsk hydrogensatsing kan også gi store muligheter for våre teknologileverandører. Norge kan bli en hydrogen-nasjon, og offensive bedrifter i Oslo og Akershus går i bresjen. La oss heie dem frem slik at de skaper flere fremtidsrettede arbeidsplasser.

- På NHOs årskonferanse 2017 vil du møte bedrifter som hver dag jobber for en grønn fremtid.  I februar 2017 følger NHO Oslo og Akershus opp med sin årskonferanse. Et sentralt spørsmål er om Norge er rigget for en bærekraftig fremtid? Klarer vi å utnytte mulighetene og løse utfordringene som ligger foran oss? Jeg tror det, sier Solli.