Godt utgangspunkt

-Transportetatene anbefaler at 50 prosent av investeringskostnadene for Fornebubanen og ny metrotunnel i Oslo dekkes av staten. Dette er i tråd med vår politikk for en fremtidsrettet og bærekraftig kollektivutbygging.

Publisert 29.02.16

Oslo og Akershus

-Utfordringene med fremkommelighet i storbyene framheves. Det er nå viktig at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune står omforent i forhandlingene med staten om nye bymiljøavtaler slik at finansieringen sikres, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

-Forslaget fra transportetatene til ny Nasjonal transportplan som ble lagt fram i dag, er et godt utgangspunkt – gitt at den høyeste økonomiske rammen velges, mener Solli.

Et minimum

Transportetatenes høyeste alternative investeringsramme ligger litt under NHOs forslag.

- Dette må bli et minimum, da rommet for nye investeringer er svært lavt med lavere rammer, sier Solli.

Hun synes målet om at etterslepet på drift og vedlikehold tas igjen i perioden er veldig bra. Det er også riktig, og i tråd med NHOs ønske, å prioritere størst andel av pengene til første del av perioden, sier Solli.

- Men jeg er spørrende til om tiltakene som skisseres i forslaget er tilstrekkelig for å nå det politiske målet om en halvering av planleggingstiden.

- Vi konstaterer at E18 Ramstadsletta – Slependen ligger på listen over prosjekter som er vurdert som svært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nå må det ikke legges flere hindre før vi setter spaden i jorda her, sier Solli.

-Satsingen på gods bør bli betydelig forsterket, mener Solli: - Tiltakene her handler mer om å sette i stand det vi har, enn å satse nytt, sier hun.

Kollektiv

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har hatt en kraftig vekst de siste årene. Fra 2007 til 2015 har antall kollektivreiser økt med 46 prosent. Økningen er langt større enn befolkningsveksten på 16 prosent. Den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus og nullvekstmålet for personbiltrafikk betyr at det vil være en utfordring å håndtere etterspørselen etter transport i årene framover.

- Transportetatenes anbefaler en gjennomgående økning på kapasitet i kollektivtransportsystemet. Osloregionens sentrumsrettede tilbud må utvikles til et mer sammenhengende kollektivnettverk med gode tverrforbindelser. Transportetatenes anbefalte prioriteringer av kollektivtiltak i planperioden bygger i stor grad på KVU Oslo-navet, hvor også ny metrotunnel fra Brynseng til Majorstuen bør inngå i en delfinansiering med staten, sier Solli.

- Det er bra at staten tar mye større ansvar for investeringer i bymiljøavtalene. I tillegg er det økt fokus på drift, som NHO ønsker. Blant annet foreslås det at belønningsordningene i sin helhet går til drift av kollektivtrafikk.

NHO-direktøren registrerer også at planforslaget viser hvordan transportsektoren kan ta sin del av ansvaret for klimagassutslippene, i tråd med nasjonale mål: - Dette passer godt til NHOs visjon om nullutslipp fra landbasert transport innen 2040.

I KVU Oslo-navet slås det fast at det ikke vil være tilstrekkelig med kollektiv-, gang- og sykkeltiltak for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det er derfor nødvendig med bilregulerende tiltak, som parkeringsregulering og økte avgifter for bruk av privatbil. NHO Oslo Akershus støtter dette – også politikken som foreslås om at elbilene ikke lenger skal være unntatt bompengeavgift.

NHO vil bidra aktivt med innspill i den videre politiske behandlingen.