Kan bli verre med gal politikk

NHO-bedriftene i Oslo-Akershus opplever markedssituasjonen noe bedre enn landsgjennomsnittet. Men siste kvartal har både markedssituasjonen og utsiktene fremover blitt markert forverret.

Publisert 17.12.15

Oslo og Akershus

Flere IKT-bedrifter kan også bli berørt av det svake offshoremarkedet. Administrerende direktør Avtar Jasser i bedriften CatalystOne Solutions AS kjenner seg igjen i dette. Les sak fra Budstikka her

NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil være betinget av at politikken bygger opp om omstillinger og vekst.

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter har svart på Næringslivets økonomibarometer denne gangen. Tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO tyder på at vi nærmer oss bunnen og at det kan snu mot slutten av 2016, men det er svært mange usikkerhetsfaktorer. Usikkerhet som ikke blir mindre med den ekstraordinære asyltilstrømmingen.

Veksten i norsk økonomi er svak nå ved slutten av året. Markedssituasjonen og sysselsettingsveksten har de laveste tallene siden etterdønningene av finanskrisen. Oslo-Akershus har hatt en positiv utvikling når det gjelder i igangsatte boliger og yrkesbygg siste år. Det ligger an til økning i byggevirksomheten totalt også til neste år.

Det har vært sysselsettingsvekst både i reiseliv og varehandelen, mens i finans- og forretningsmessige tjenesteyting har en svak utvikling.

Risikabel bankpolitikk

Stadig flere virksomheter bekrefter nå at de får mindre tilgang på kreditt, på grunn av innstramming i bankenes utlånspraksis. Det gjør også at de revurderer eller utsetter investeringsprosjekter i økende grad. Det er særlig SMB som rammes av dette.

- Det skal lite til å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Og når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av neste år, må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet.

- Derfor virker politikken Norge fører med å være først ute med nye kapitalkrav og tidligere ute enn andre land unødvendig risikabel. Myndighetene regulerer for fort og for mye, sier ….

Skattereform viktig

Han understreker også behovet for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling, blir bare viktigere. Stortinget begynner behandlingen av skattereformen med høringer i Finanskomiteen i dag, der NHO selvfølgelig stiller.

- Å få en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer og ny verdiskaping.

- Det er også veldig viktig i den situasjon bedriftene står oppe i nå, at myndighetene fører en politikk som ikke fører til styrket kronekurs.

Nedgangen i oljeinvesteringer gir kraftige virkninger. Blant petroleumsbedriftene i NHO er det nå 50 prosent som oppfatter markedssituasjonen som negativ.

Samtidig går det bra i enkelte bransjer. Fiske- og havbrukssektoren, reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er ganske positive i sine tilbakemeldinger. De sistnevnte får ikke minst drahjelp av ekspansive offentlige satsinger.

Lavt investeringsnivå

Mens offentlige investeringer øker, ligger fremdeles investeringene i norsk næringsliv utenom oljesektoren på et lavt nivå:

- Det er et for lavt nivå til å underbygge omstilling og ny vekst. Får vi ikke ny vekst i økonomien, vil vi slite med meget svake arbeidsmarkeder og høy arbeidsledighet i mange år framover, sier Aarnes.

NHO-direktøren karakteriserer situasjonen nå som usikker, men med små lyspunkter: - Det kan se ut til at markedsutsiktene og investeringer ett år frem i tid tar seg litt opp, men fra veldig lave tall.

NHO-bedriftene melder om nærmest nullvekst i sysselsetting neste år. Anslaget på 0,3 prosent sysselsettingsvekst i 2016 er lavt. Det er også et økende antall som varsler permitteringer og oppsigelser kommende kvartal. Aarnes ser for seg at arbeidsledigheten kan nærme seg fem-tallet neste år.