Follo fosser frem

Follokommunene har blitt mer attraktive for næringslivet viser NHOS ferske kommunekåring.

Publisert 06.08.15

Oslo og Akershus

NHOs KommuneNM 2015 måler norske kommuners vekstkraft og attraktivitet for næringslivet.

Ås er nummer tre i Akershus og nummer ni på landsbasis i NHOs kåring av landets mest næringsvennlige kommuner. I år er også Oppegård inne blant de 20 beste. Follo som region har gått fram fra en 11. plass til en 9. plass, av i alt 77 regioner. 

Ås utmerker seg særlig på indikatorene som viser kompetanse og demografi. Kommunen kjennetegnes ved sterk befolkningsvekst og høyt utdanningsnivå blant sysselsatte, noe som kan ha sammenheng med universitetet i Ås. Oppegård skiller seg særlig ut på rangeringen som viser høy verdiskaping per innbygger og høyt inntektsnivå. Kommunene har også et fleksibelt arbeidsmarked med utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser. 

- Follo bør lede an i prosessen med ny kommunestruktur for å melde seg på i konkurransen om å være attraktive for næringslivet, da vil de komme enda høyere opp på rangeringen. Osloregionen er ett funksjonelt bo- og arbeidsmarked, det bør kommunestrukturen gjenspeile, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

-Follo og Oslo og Akershus trenger bedre transportløsninger for både mennesker og varer. Flere boliger og byutvikling må settes høyere på dagsorden. Det må også sikres en mer treffsikker boligpolitikk, og det må bygges tettere rundt kollektivknutepunktene, sier Solli.

NHO Oslo og Akershus etterlyser grep som bedre realiserer vekstpotensialet rundt de store bo- og arbeidsmarkedsregionene. I Oslo og Akershus erfarer man betydelige voksesmerter i form av press på arbeidsmarked, boligmarked og infrastruktur.

- Kommunen spiller en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger for et lønnsomt næringsliv, sier Solli videre. NHO Oslo og Akershus mener kommunene i regionen bør gjøre alt de kan for å fortsette den gode trenden. Det innebærer kontinuerlig å jobbe med å redusere skjemavelde og saksbehandlingstider, samt å holde kommunale skatter og avgifter nede.