Kommunereform til stryk i Osloregionen

-Reform ble det lite av i vår region. Nå er det opp til fylkesmannen å skjære i gjennom, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

#205

Akershus - Nye kommuner - NHOs Årskonfeanse 2015 Fotograf: Hyper

Publisert 01.07.16

Oslo og Akershus

Lokaldemokratiet hemmes av oppsplittede byområder og liten handlekraft. Dessverre ser ikke kommunereformen ut til å bli noen suksess i vår region

- I Oslo og Akershus er det stort behov for å ta politisk ansvar og tenke helhetlig. Det ser det ikke ut til at politikerne har tatt inn over seg, sier  Solli.

Utviklingen av effektive, miljøvennlige og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder er nødvendig for å styrke konkurransekraften for næringslivet. Med færre og større kommuner ville det blitt lettere å se boligutbygging og transportbehov i sammenheng.

- Bedriftene i Oslo og Akershus må forholde seg til 23 kommuner, men skulle gjerne sett at det var færre kommuner å forholde seg til – både på planleggings- og innkjøpssiden. En av NHOs medlemsbedrifter, en byggmester på Romerike sa følgende: "Vi forholder oss ikke til kommunegrenser. Der politikerne vil bygge, bygger vi. Men alt hadde vært enklere med to kommuner istedenfor 13 på Romerike". En annen entreprenør beskriver kommunene som svært varierende innkjøpere. Noen kommuner går det greit med fordi de kan regelverk og er proffe, andre har de rettstvister med hele tiden, sier Solli.

65 prosent av kommunene sier at de i liten eller i svært liten grad opplever at de har nødvendig kapasitet i samfunnsplanleggingen, ifølge KS, mens 54 prosent mener det samme om arealplanleggingen. Opplevelse av manglende kapasitet øker med fallende kommunestørrelse.

- Næringslivet trenger kompetente medspillere i kommunene slik at samfunnet løser de utfordringene vi står overfor når det gjelder både eldrebølge og klima. Dette er en viktig grunn til at vi trenger fem, ikke 23 kommuner, i Oslo og Akershus. Det betyr en kommune i Follo, en kommune i Asker og Bærum og to kommuner på Romerike i tillegg til Oslo kommune, sier Solli

Per 1. juli er status følgende: Fire kommuner har vedtatt sammenslåing: Asker, Aurskog-Høland, Ski og Oppegård. Asker har vedtatt sammenslåing med Hurum og Røyken i Buskerud, slik at Akershus blir større. Den nye kommunen skal hete Asker. Aurskog-Høland blir også trolig sammenslått med Rømskog i Østfold, men der må det komme et nytt kommunestyrevedtak i Rømskog.

Fem kommuner ønsker sammenslåing, men får ikke med seg naboen: Bærum, Frogn, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Ni kommuner har altså vedtak med ønsker om sammenslåing. 13 av 22 kommuner har vedtatt å fortsette alene. Av disse har to kommuner, Hurdal og Fet, i sin prosess vært opptatt av å skape større regionkommuner.

- Det ble lite reform i Akershus. Nå er det opp til fylkesmannen å skjære i gjennom. Fylkesmannen skriver på sine hjemmesider at de oppfatter vedtakene i kommunene dithen at halvparten av kommunene i Akershus ønsker større kommuner i hovedstadsregionen, sier Solli.

NHO mener at regionnivået er unødvendig. Når det likevel er flertall på Stortinget for å beholde dette forvaltningsnivået, synes vi det er fornuftig med større regioner. I vår region søker Akershus og Østfold sammen, mens Oslo ikke ønsker sammenslåing med andre regioner på grunn av sin særstilling som kommune og fylkeskommune.