Kraftigere oppgang enn i landet for øvrig

Fire av ti bedrifter i Oslo og Akershus melder om en god markedssituasjon.

#205

Aksjemarked Fotograf: iStock

Publisert 12.12.17

Oslo og Akershus

- En av tre bedrifter forventer at situasjonen vil bedre seg i 2018. Bedriftene i Akershus er noe mer positive enn Oslo-bedriftene, sier regiondirektør Nina Solli.

Når det gjelder forventningene til framtidig markedsutvikling er bedriftene i Oslo og Akershus godt samstemte med landsgjennomsnittet. En av tre bedrifter forventer at situasjonen vil bedre seg til neste år.

 - Vi har lagt konjunkturbunnen bak oss. Norge har vært annerledeslandet, men lavere oljeinntekter og lavere vekst gjør landet mer likt våre handelspartnere. Veksten i 2018 blir bare på 2,1 prosent. Flere må jobbe og skape verdier for at velferdsordningene i Norge skal være bærekraftige. Dette er også tema for NHOs årskonferanse, sier Solli.

 - Arbeid er vår viktigste ressurs. Norsk økonomi står overfor flere utfordringer i årene som kommer. For det første blir vi flere eldre. Andelen over 67 år vil dobles fram til 2060. For det andre vil den økonomiske veksten avta. For det tredje er produksjonen av olje og gass på vei ned. Uten utsikter til noen særlig økning i oljeprisen vil statens oljeinntekter avta. Og rentene vil trolig holde seg lave. Derfor må flere jobbe hvis vi ikke skal øke skattene, sier Solli.

 Den registrerte ledigheten har falt i Oslo og Akershus siste to år. Sysselsettingsveksten er bedre enn i resten av landet. Andelen arbeidsføre som faktisk er i arbeid er høyere i vår region enn i landet totalt.

Byggebransjen har vært motoren i nedgangstidene. Nå ser vi at boligbyggingen i Akershus er om lag på nivå med landsgjennomsnittet. Det er mer vekst på andre typer bygg siste to år. I Oslo har det vært en sterk vekst i boligbyggingen siste to år. 

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter, der bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjon og forventninger. Nesten 2000 bedrifter svarte i 4. kvartal. I vår region har 360 bedrifter svart - 168 fra Akershus og 214 fra Oslo.