LO og NHO - sammen for bedre klima

Arbeidslivets parter inviterer til en klimadugnad.

#205

Hender med tre Fotograf: iStockPhoto

Publisert 22.01.18

Oslo og Akershus

-Vi gjør det med utgangspunktet i at et bedre klima starter i arbeidslivet. Vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen, sier regiondirektør Nina Solli og distriktssekretær i LO Kari Hauge.

Arbeidslivets klimauke var startskuddet på et initiativ der vi ønsker å skape økt oppmerksomhet om hva som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker også å få til økt engasjement på arbeidsplassene om klimavennlige tiltak.

Omstillingen mot et fremtidig lavutslippssamfunn krever økt oppmerksomhet om nye bærekraftige løsninger. Heldigvis står klima stadig høyere på den politiske dagsorden – både globalt og nasjonalt. Men skal vi nå ambisjonene, må hver enkelt arbeidsplass se hvordan en kan drive smartere, grønnere og mer effektivt.
Det vil kreve innovasjon, endring og omstilling innenfor den enkelte virksomhet. Vår vurdering er at dette gjøres best i et samspill mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte, og hvor myndighetene bidrar med støttende tiltak.

Vi ser mange fordeler ved å være i førersetet for en slik utvikling. Det handler ikke bare om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Det vil også bidra til mer effektive virksomheter og et bedre arbeidsmiljø. Samtidig skapes økt etterspørsel etter nye løsninger i norsk næringsliv og slik bidra til næringsutvikling, jobbskaping og styrket konkurransekraft.

Hva kan din virksomhet gjøre?
Vi ønsker at det skal være lett å bli mer klimavennlig. Derfor har vi utarbeidet en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det kan handle å bli en mer bevisst innkjøper og utfordre leverandørmarkedet på mer miljøvennlige løsninger. Et annet tiltak kan være mer klimaeffektive transportløsninger for de ansatte. Du finner mer informasjon på https://arbeidslivetsklimauke.no/

Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I anledning klimakampanjen er 600 små og mellomstore bedrifter spurt om klima og miljø. 8 av 10 bedrifter er veldig opptatt av dette, men atskillig færre gjør noe med det. Vi finner mange gode eksempler på arbeidsplasser i vår region som bidrar på flere områder.

DB Schenker er en av disse bedriftene. Deres ambisjon er å oppfylle krav som en bærekraftig og miljøbevisst logistikk- og transportaktør.
Målet til Schenker er å redusere våre CO2-utslipp med 20 prosent i perioden 2012-20. Bedriften har omfattende bruk av jernbane mellom landsdelene og bruker mye sjøtransport. Schenkers transportører på vei bruker stort sett Euro 6. Bedriften ser samtidig at det er mye utslipp å spare på fullastede enheter. Schenker jobber med ulike prosjekter som uttesting av varesykkel i bytrafikk i Bergen og opplæring i miljøbevisst kjøring.

Veien mot lavutslippssamfunnet er ikke en bred motorvei. Men mange små bekker kan bli til en større, bredere og raskere elv. Fundamentet må bygges på godt samarbeid, men også konkurranse om å utvikle og ta i bruk de beste løsningene.

LO og NHO oppfordrer derfor ansatte og bedrifter til å engasjere seg i klimauken og være gode rollemodeller for den omstillingen vi skal gjennomføre.