Mangler læreplasser

Kommunene har også et ansvar med å ta i mot lærlinger, ikke bare bedriftene. Ski kommune er best i Akershus når det gjelder å ha lærlinger. De andre kommunene i Akershus er ikke like flinke.

#205

Siri Baastad, NHO Oslo Akershus, leder for yrkesopplæringsnemnda i Akershus Fotograf: Siri Baastad

Publisert 02.08.17

Oslo og Akershus

- Fortsatt står 357 ungdommer uten læreplass i Akershus. Som leder av yrkesopplæringsnemnda er jeg opptatt av at ungdom i videregående skole skal få den opplæringen de har krav på. For ungdom som har valgt yrkesfag er læreplassen en svært viktig del av denne utdanningen. Bedriftene er flinke til å ta imot lærlinger, men offentlig sektor stiller ikke opp i like stor grad, sier leder av yrkesopplæringsnemnda i Akershus, Siri Baastad fra NHO.

Ski kommune har 1,3 lærling per 1000 innbyggere. Bare 7 av 22 kommuner i Akershus har en lærling per 1000 innbyggere. KS landsting har tidligere anbefalt 1 lærling per 1000 innbyggere. Men i 2016 anbefalte KS landsting kommuner og fylkeskommuner en dobling, det vil si minst 2 lærlinger pr 1000 innbyggere. Dette er det ingen av kommunene i Akershus som har, ifølge tall fra avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

-I 2015 reiste vi i NHO Oslo og Akershus rundt og fikk sittende ordfører og andre lokale kommunestyrekandidater til å signere på en budstikke for lærlinger og flere læreplasser. 85 kandidater i 22 Akershus-kommuner skrev under på at de som folkevalgte skulle arbeide aktivt for å sikre lokale ungdommer en god utdanning. "Vi skal som kommunepolitikere ta vår del av samfunnsansvaret. Vi forplikter oss til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i vår kommune", het det i den budstikken politikerne signerte da, sier Baastad.

-For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og for få flere gjennom hele løpet, må arbeidslivet tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot lærlingemodellen, som er et spleiselag for utdanning mellom skoleeier og arbeidslivet, sier Baastad.

Kommunene må også selv satse på lærlinger i de fagene der det er mulig. Tallene fra Akershus viser at kommunene godt kan øke innsatsen her. Helsefagarbeidere vil vi trenge både til dagens og framtidens eldre. Barne- og ungdomsarbeidere er viktige for de som vokser opp i barnehager og skolefritidsordning.

-Jeg lover å spørre enhver bedriftsleder jeg møter om de kan ta imot lærlinger i sin bedrift, men da må også kommunen gjøre sin del av jobben, avslutter Baastad.