Grønnere transport kan gi 60000 jobber

Grønnere transport gir enorme muligheter for ny næringsvirksomhet. 12 næringslivsorganisasjoner har lansert et veikart for grønnere transport.

#205

Lastebil Fotograf: iStockPhoto

Publisert 10.11.16

Oslo og Akershus, Samferdsel

LO og NHO er to av disse 12 organisasjonene. Regiondirektør Nina Solli og distriktssekretær i LO, Kari Hauge har signert dette innlegget i Budstikka. Veikart for næringslivets transporter finner du her

"12 næringslivsorganisasjoner og miljøstiftelsen Zero viser hvordan det er mulig å skape rundt 60 000 nye arbeidsplasser. Klimagassutslippene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 50 prosent innen 2030, og vi kan sikte mot null utslipp i 2050, dersom myndigheter og næringsliv spiller på lag. Med et tett samarbeid med norsk næringsliv kan myndighetene skape etterspørsel etter miljøvennlige løsninger og derigjennom skape økonomisk vekst og lønnsomme arbeidsplasser i Norge. De grønne løsningene for næringslivets transport i 2050 kan gi en sysselsetting på cirka 60 000 ansatte.

Et eksempel kan være Statkraft og svenske Södra som har opprettet et selskap for å etablere fremtidig produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. Det skal finne en lønnsom måte å produsere drivstoff fra trevirke. Statkraft kjøper også alle aksjene i Södra Cell Tofte AS, som eier den tidligere fabrikktomten på Tofte i Hurum, eller nye Asker kommune. Statkraft opplyser at de planlegger handel med biomasse fra Tofte til eksisterende biokraftverk i våre naboland.

Transportsektoren står for 31 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser, mer enn noen annen sektor. Veikartet vurderer utslipp fra næringslivets transporter, som i dag er på 9,5 millioner tonn CO2. I perioden frem til 2030 kan elektrifisering av kjøretøy og materiell fjerne opp mot 20 prosent av utslippene, i hovedsak fra varebiler og busser.

For tunge kjøretøy, fly, skip og landbruksmaskiner kan ulike typer biodrivstoff som biodiesel, bioetanol og biogass bidra til å redusere de samlede CO2-utslippene med mellom 20-40 prosent, avhengig av tilgang og bærekraftig produksjon.

Dette er ambisiøse mål som vil kreve mye både av dem som etterspør drivstoff og dem som skal levere løsningene. Vi trenger en helhetlig og langsiktig biodrivstoffpolitikk som sikrer langt større leveranser av bærekraftig biodrivstoff og biogass, og vi må forsere innfasing av nullutslippsteknologi. For å klare det, må vi ha virkemidler som gjør det mulig med en målrettet innfasing uten at det går ut over andre krav og oppgaver. For å øke tempoet i innfasingen er det nødvendig med gulrøtter, men også pisk, i form av null- og lavutslippssoner og elektronisk veiprising med miljødifferensiering av satsene for betaling.

Samtidig vil vi oppleve at lav- og nullutslippsteknologi også tas i bruk på tyngre kjøretøy, som busser, ferger og anleggsmaskiner. For å lykkes trenger vi en infrastruktur for både hydrogen fyllestasjoner og for hurtiglading av batterier og biodrivstoff, samt en utbygging av en del havner som energistasjoner for både sjø og land, med fullt sortiment. Vi arbeider under slagordet "fra bensinstasjon til energistasjon".

En del av løsningen er opprettelsen av et CO2-fond, som skal støtte tiltak for å redusere CO2-utslipp fra transport.

Norge har en svært offensiv klimapolitikk rettet mot personbiler. Nå må tilsvarende positive virkemidler overfor næringslivets 450 000 varebiler, 80 000 lastebiler, busser, skip og fly. Vi mener et CO2-fond er det vi trenger for å utløse store reduksjoner i CO2-utslippene i de neste årene. Norge er pålagt av EU å redusere utslippene med 40 prosent sammenlignet med 2005 fra de deler av samfunnet som ikke deltar i kvotehandelen innen 2030.

Skal vi greie det har vi bare tiden og veien. Vi må handle nå.