Økt byliv i Oslo Sentrum

Seminaret "Økt byliv i Oslo Sentrum" samlet over 100 deltakere fra næringsliv og kommune på Næringslivet Hus fredag 25. april. Hvordan skal vi best jobbe sammen for økt byliv og forbedring av sentrum? Hva er det naturlig at de ulike partene jobber videre med gjennom eget apparat, og hva kan vi være sammen om?

Publisert 28.04.14

Oslo og Akershus, Reiseliv

Byråd Bård Folke Fredriksen åpnet seminaret og fortalte om igangsatte byplangrep som vil påvirke bylivet de kommende år. Camilla von Deurs, Gehl Architects , forfatter av Bylivsundersøkelsen fortalte om hvilke utfordringer  Oslo har og potensialet for å oppnå økt byliv. Camilla von Deurs kom også med eksempler hva andre byer har arbeidet med etter gjennomførte bylivsundersøkelser og anbefaleinger. Dag Inge Fjeld fra Norges Markedshøyskole, Campus Christiania fortalte om internasjonale tendenser og retninger innenfor utvikling av bykjerner og byliv, med relevans til Oslo. De private aktørene, NHO Reiseliv Oslo og Akershus, VistiOSLO, Oslo Handelsstand Forening og Byfolk Oslo Sentrum gav en beskrivelse av vilkårene for næringsetablering i Oslo Sentrum, og hvordan resultatene fra Bylivsundersøkelsen vil bli brukt.

Ellen De Vibe fra Plan- og bygningsetaten viste hvordan rammevilkårene for gatebruk og byliv påvirkes av trafikkregulering som følge av sikringstiltak. Hun nevnte at viktige strategiske grep i arealbruken, for eksempel "shared space" kan bidra til økt byliv i sentrum. Hans Edvardsen fra Bymiljøetaten fortalte hvordan Oslo Kommune bidrar til bylivet gjennom rollen som grunneier og utleier av areal i sentrum. Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby kom inn på viktige strategier og tiltak fra bylivsundersøkelsen som vil gi retning til kommunens videre arbeid med utvikling av Oslosentrum. Med et spesielt fokus på fotgjengere, sykkel og kollektivtrafikk.

Reiselivsnæringens viktigste punkter for å bidra til en levende by:

 • Bransjen trenger forutsigbare og effektive prosesser
  Ved leie av areal til uteservering opplever serveringsbransjen at bydelen har ulike praksis. Bydel St.Hans Haugen øker prisen for leie av uteservering med skjenkebevilling med 25% for årets sesong, noe som er svært uheldig.
 • Kompliserte og krevende søknadsprosesser
  Kommunenes veiledningsplikt til å gi råd må bli bedre.
 • Dialog mellom etater og bransje
  Viktig for å skape gjensidig forståelse og respekt for hverandre.
 • Lytt til reiselivet når en skal komme med tiltak
  Reiselivet er en viktig del av bylivet og er i dag redusert til en høringsinstans. Reiselivsnæringen har kunnskap og ønsker å bidra
 • Forbud mot tigging og prostitusjon
 • Lommetyveri må få konsekvenser
 • Bort med fireårsregelen
  Hvert fjerde år må serveringssted med skjenkebevilling søke kommunen om å fornye denne. Fireårsregelen skaper uforutsigbarhet for bedriftene, gjennom at de hindrer investeringer og etableringer, men også for ansatte som i praksis er ansatt på åremål.

Seniorrådgiver Ingvild M. H. Eriksen, NHO Oslo og Akershus, er
svært glad for at rapporten befester reiselivsnæringens betydning i å skape et levende og attraktivt Oslo.  -Vi skal bruke rapporten til å fortelle alle politikere, administrasjon og samarbeidsparter om dette samt fortelle om bransjens rammevilkår og behovet for forutsigbare og gode rammevilkår. - Økt kunnskap om byen er en viktig forutsetning for næringsetablering og av interesse for de næringsdrivende. Avslutningsvis ønsker vi å invitere NHO Oslo og Akershus m /reiselivet inn i Levende Oslo- utvalget sammen med VisitOSLO, OHF og Byfolk, slik at det næringspolitiske perspektivet blir ivaretatt i utvalget.

Bård Folke Fredriksen nevnte i sin oppsummering at det var viktig å fokusere på publikumsrettede aktiviteter som handel, servering og kultur i tillegg til flere aktivitetspunkter. Han oppfordret til samarbeid og ba aktørene om å lene seg nærmere hverandre. - Skal vi få et vellykket byliv må ingen sektor får veto.