Optimisme og jobbvekst

-Bedriftene i Oslo og Akershus ser mer positivt på markedssituasjonen enn bedriftene i det øvrige Norge, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Moment Studio

Publisert 27.06.17

Oslo og Akershus

- Jobbveksten er også høyere enn i resten av landet. Pilene peker oppover fra bunnivået ved inngangen til 2016, sier Solli.

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter, der bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjon og forventninger. I overkant av 1800 bedrifter svarte i 2 kvartal. I vår region har 360 bedrifter svart - 133 fra Akershus og 227 fra Oslo.

- Optimismen har økt hos bedriftene i Akershus det siste halvannet året. Mens bedriftene i vår region var blant de mest pessimistiske i slutten av 2015, er nå situasjonen snudd. Nå er det bedriftene i vår region som er de største optimistene. Det gjelder både markedssituasjonen og markedsutsiktene, sier Solli.

Jobbvekst, men lavere sysselsettingsandel
NAVs tall for registrerte arbeidsledige viser en arbeidsledighet på 3,2 prosent i Oslo i 2016. Det er noe høyere enn i resten av landet. I Akershus er derimot ledigheten på 2,5 prosent, noe som er under gjennomsnittet.

-Andelen sysselsatte i prosent av befolkningen (15 - 74 år) er høyere i Akershus enn i resten av landet, men at sysselsettingsandelen er synkende også i Akershus, kan gi grunn til bekymring. Dersom andelen i jobb fortsetter å synke, er dette ikke bærekraftig for velferdsstaten på sikt, sier Solli.

Vekst i boligutbygging
I Oslo har det vært store svingninger i boligbyggingen gjennom de siste femten årene. I 2016 var det svært sterk vekst i boligbyggingen. Veksten avtok noe i første kvartal 2017. For yrkesbygg var også vekst i igangsettingen i 2016, men der var det også en positiv utvikling i første kvartal 17.

Det har vært store svingninger i yrkesbyggingen i perioden, store årlige svingninger i tallene for yrkesbygg skyldes ofte igangsetting av større offentlig byggeprosjekter, større prosjekter i varehandelssektoren, lager eller administrasjonsbygg for større konsern.

-Våre medlemmer i byggebransjen har hektiske dager. Det bygges mye og i perioder kan det være problemer med å få tak i nok faglært arbeidskraft, sier Solli.

Næringsstrukturen i Oslo og Akershus skiller seg fra resten av landet. Industrien er svakt representert i regionen. Det er IKT, faglig og teknisk tjenesteyting, samt finans/forsikring som er de dominerende næringene regnet etter verdiskaping i vår region.