Personallistekontroller - Felles utfordringer

Samarbeidsalliansen mot svart økonomi (SMSØ) i Oslo og Akershus, inviterte Skattedirektoratet, kontrollører fra Skatt Øst og Oslo Kemnerkontor, samt bransjene som er berørt av regelverket om føring og oppbevaring av personallister, til erfaringsutveksling i Næringslivets Hus 27. mai.

Advokat Elisabeth Kloster fra NHO Reiseliv forteller om erfaringene så langt.

Publisert 05.06.15

Reiseliv

 Erfaringsmøtet viste felles utfordringer og behov for en mer næringsvennlig tilpasning og tilrettelegging for gjennomføring av personallistekontrollene. Møtet avdekket i stor grad at det er behov for større bruk av skjønn under kontrollene og behov for justering av dagens regler og praksis.

Nasjonal koordinator fra Skattedirektoratet, Vidar Leithe, gikk gjennom relevant statistikk og deres erfaringer så langt. Statistikken viste at det i 2014 ble gjennomført 5246 kontroller, hvorav 1573 kontroller medførte gebyr (29,98%). Fordelt på bransjene hadde serveringsbransjen i samme tidsrom 2828 kontroller, hvor 953 ble ilagt gebyr. Bilbransjen hadde 1237 kontroller, hvorav 390 ble ilagt gebyr. Antall kontrollerte frisørbedrifter er 1181, og antall ilagte gebyr 230. Hittil i år er det gjennomført 1208 kontroller, hvor 366 bedrifter har fått ilagt gebyr. Skatt Øst sine kontrollører v/ Børge Sigolsen og Lars Ø. Christiansen og Oslo kemnerkontor v/ Christian Charlsen Pande, kunne fortelle om at deres erfaringer så langt viser et klarere skille på kontrollobjektene: de som prøver, men ikke får det helt til og de som "prøver seg". Bare i år skal det gjennomføres 2000 personallistekontroller i Oslo. Utvalget for kontrollene i år er mer spisset.

Bransjeforeningenes erfaringer
Advokat Elisabeth Kloster fra NHO Reiseliv kunne fortelle at de har hatt et fåtall klagesaker i forhold til antall kontrollerte bedrifter. Erfaringen hennes er så langt at bedriftene forsøker å etterleve regelverket, og hvor mesteparten av avdekkete feil er formalfeil. Disse sakene og dialog med medlemmene forteller at bedriftene etterspør mer "sunn fornuft" i møte med kontrollørene, og det oppleves som svært urimelig å bli ilagt store gebyrer for små feil. Skatteetaten har en hjemmel i ligningsloven til ikke å ilegge gebyr. Ulik praksis forekommer også, noe som skaper usikkerhet og frustrasjon rundt ordningen. Det ble også vist til A-ordningen og brevet NHO har sendt skattedirektøren i forbindelse med personallistene. Innleggene til Olav Eikemo, direktør Norske Frisør og velværebedrifter og Tor Simonsen fra Norges Bilbransjeforbund viste de samme erfaringene og utfordringene som Elisabeth Kloster tok opp. Felles for bransjeforeningene er deres behov for nyansert statistikk som skiller mellom type feil (formalfeil og alvorlige feil), bruk av fornuftig skjønn ved kontroll, klart skille mellom ulike bransjer, hvor det eksempelvis må skilles mellom bilpleie og bilverksted. Videre er det behov for målrettede kontroller i bedrifter hvor sannsynligheten for å avdekke grove feil er størst. 

God tid til spørsmål
Bedriftene fikk god anledning til å ta opp deres spørsmål og utfordringer med Skattedirektoratet og kontrollørene fra Oslo Kemnerkontoret og Skatt Øst. Det fremkom stor usikkerhet rundt releverket når det gjaldt bl.a. krav til at eier/daglig leder må registrere seg inn og ut i kontrollboka når de har flere ærend og ut og inn av stedet i løpet av en dag. Dette opplever bedriftene som lite hensiktsmessig og tungvint. Representantene fra skatteetaten oppfordret de tilstedeværende til å følge "føre var-prinsippet" og signere seg inn i boka ved ankomst og ut først når de går for dagen, altså ikke fortløpende.

 Felles for alle de tilstedeværende, var ønsket om å redusere arbeidslivskriminalitet og motvirke svart økonomi, noe som virker konkurransevridende for den seriøse delen av bransjen.