Tilfeldig og uforutsigbar kommunal skattepraksis

Minst ni kommuner i Akershus har eiendomsskatt. Den kommunale praksisen for inndriving av eiendomsskatt er både tilfeldig og uforutsigbar. NHO støtter en opprydning i regelverket

Publisert 16.07.15

Oslo og Akershus

Den kommunale eiendomsskatten blir beregnet blant annet av taksten på produksjonsutstyr og installasjoner. I praksis gir ordningen helt tilfeldige og urimelige utslag.

Gode grunner til å rydde opp
Kommunenes taksering av maskiner og utstyr er i dag inkonsistent. Lovverket definerer nemlig ikke hvilke maskiner som skal skattlegges og hvilke som ikke skal det. Taksten settes derfor av konsulenter som har helt ulike verdsettelser. Bedrifter trenger forutsigbarhet og stabile rammebetingelser. Dagens praktisering av loven er like uforutsigbar som bingo.
Når tvilsomme konsulentregnestykkener benyttes av kommuner i skattefastsettelsen blir det opp til rettsapparatet å løse uenigheter. Og når bedrifter ikke har annet valg enn å prøve avgjørelsen for retten, sitter samfunnet igjen med kostbare, omfattende og unødvendige rettssaker.

Regjeringen leverer
Derfor er det godt levert av regjeringen når de nå skjærer igjennom og foreslår at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal inngå i grunnlaget for eiendomsskatt. Vi får da en løsning som ikke krever bruk av konsulenter og advokater. Reglene blir mer objektive og konsistente, de står seg over tid og de vil ikke forårsake unødig belastning av rettsapparatet.
Dette er i tråd med regjeringens og næringslivets mål om et enklere samfunn. Det er også viktig for å sikre flere investeringer i norsk næringsliv.

Andre løsninger for kommuneøkonomien
NHO har forståelse for at kommuner frykter inntektstap som følge av denne oppryddingen. Vi mener det er mulig å finne gode løsninger på dette, for eksempel gjennom kompensasjonsordninger slik at enkeltkommuner ikke kommer helt urimelig ut. Vi tror regjeringen vil komme tilbake med gode helhetlige løsninger når lovendringen trer i kraft i 2017. Opprydding i eiendomsskatten er også et viktig element i den større omleggingen av skattesystemet som må til for å øke investeringene i Norge.