Våre prioriterte samferdselsprosjekter

For næringslivet i Oslo og Akershus kommer bedre infrastruktur øverst på listen over rammevilkår som må bedres

NHOs forslag til statlige prioriteringer til 2030.

NHOs forslag til statlige prioriteringer til 2030.

Publisert 13.05.16

Oslo og Akershus, Samferdsel

-Norske bedrifters avstandsulemper og transportkostnader er langt større enn våre handelspartnere og konkurrentland. Derfor prioriterer vi samferdselsprosjekter som knytter oss til resten av Europa og prosjekter som løser logistikkutfordringene i Osloregionen, sier regiondirektør Nina Solli.

Økonomiske rammer
Det er fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep og behov for store nyinvesteringer i samferdselssektoren, til tross for at sektoren har fått tilført betydelig med midler de siste årene. Dette har vært helt nødvendig og vi mener det er viktig at satsingen videreføres og styrkes i kommende NTP. Mange av de tyngste investeringsprosjektene skal bygges i neste NTP-periode. Det er derfor viktig at vi sørger for et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for sektoren fram mot 2030.

-Dårlig vedlikehold gir dårlig framkommelighet og redusert trafikksikkerhet. Det er gledelig at man de senere årene har sett indikasjoner på at forfallet har sluttet å øke og at man har begynt å redusere vedlikeholdsetterslepet innenfor vei og jernbane, sier Solli.
NHO mener det er positivt at man i grunnlagsdokumentet fra transportetatene har lagt opp til at vedlikeholdsetterslepet skal fjernes innen utgangen av planperioden. Det er viktig at ambisjonene reflekteres i stortingsmeldingen.

Et transportnett for vei og jernbane som ikke bygges om til ønsket standard innen overskuelig fremtid, skaper store utfordringer for næringslivet. Det samlede investeringsbehovet i transportsektoren er beregnet til om lag 1500 milliarder kroner. Handlingsrommet for en kraftig økning i investeringer til samferdsel er nå. For næringslivet er det når infrastrukturen er ferdig bygget og klar til bruk som er avgjørende.

Mer effektiv planlegging
For å oppnå dette må det gjøres flere grep som effektiviserer planlegging og gjennomføringen av samferdselsprosjekter. NHO har fått Vista Analyse til å vurder hvilke tiltak man kan iverksette for å nedkorte planleggingstiden. Resultatet ble åtte konkrete råd til samferdselsministeren for hvordan planleggingstiden kan halveres. 

Grunnlag for våre prioriterte prosjekter
-For å rettferdiggjøre en kraftfull satsing på samferdsel må det stilles strenge krav til at de viktigste og mest samfunnsøkonomiske prosjektene prioriteres først. Våre prioriteringer i NTP tar utgangspunkt i følgende fire områder :

1) Byområder/store by- og arbeidsmarkedsregioner
NTP må prioritere samferdselsprosjekter som realiserer effektive, vekstkraftige og omstillingsdyktige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette vil også skape gode ringvirkninger for omland/distriktene der disse kobles på byregionene og andre sterke næringsregioner.

2) Nasjonale og internasjonale transportkorridorer for person- og godstransport
Framkommelighetsutfordringer påvirker næringslivet i alle deler av landet. Det er viktig å prioritere prosjekter som effektivt binder ulike regioner og landsdeler sammen. I tillegg må det sørges for utvikling av effektive transportkorridorer mot internasjonale markeder.

3) Kollektivtransport
Uten utbygging av et effektivt kollektivnett vil man kunne oppleve et sammenbrudd i transportsystemet. Vi vil prioritere prosjekter i byområder som sikrer en robust kollektivtransport.

4) Knutepunkt for godstransport
Det er et mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. For å lykkes med dette, må man legge til rette for effektiv godstransport og utvikle knutepunkter som letter overføring av gods mellom transportmidlene. Vi vil prioritere prosjekter som sikrer utbygging og videreutvikling av nye og eksisterende godsknutepunkter.

NHO Oslo og Akershus prioritert følgende prosjekter for Oslo og Akershus:

E18 Vestkorridoren Ny jernbanetunnel under Oslo Bymiljøavtale inkludert ny Fornebubane, ny t-banetunnel i Oslo, ny bussterminal Ahusbane E18 Retvet – Vinterbro Utbedring av Alnabruterminalen Ringeriksbanen Intercity Oslo -  Skien Intercity Oslo -  Halden Intercity Oslo - Lillehammer

Les mer om NHOs prioriterte samferdselsprosjekter her