Vil ha flere med fagskoleutdanning

Bedriftene i Akershus har et stort behov for å ansette folk med fagskoleutdanning. Hvis flere skal velge å utdanne seg ved fagskolene, må de framstå som like attraktive som universiteter og høyskoler.

Nina Solli

Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus Fotograf: Moment studio

Publisert 30.08.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Det er i dag for få fagskolestudenter i Norge. Det er over 250 000 studenter i høyere utdanning, men bare litt over 16 000 studenter ved fagskolene. Over halvparten av medlemsbedriftene i Oslo og Akershus melder at de har et utdekket kompetansebehov. Halvparten av bedriftene i Oslo og Akershus sier at de har behov for å rekruttere elever med yrkesfag. For å kunne svare på framtidens kompetansebehov, bør antallet som velger fagskoleutdanning dobles. Skal vi få til det, må det være en mulighet til å gå fra fagskole til universitet og høyskole, og omvendt. I dag er det opp til de enkelte institusjonene om de vil godkjenne fag tatt ved fagskoler.

Det må også etableres et finansieringssystem som gjør det mulig for fagskolene å svare på arbeidslivets kompetansebehov. Kostnadskrevende tekniske linjer, som må ha oppdatert utstyr for å kunne tilby relevant undervisning, betyr at fagskolene i sliter med finansieringen. Dagens finansieringsmodell innebærer likestilt finansiering mellom tekniske og teoretiske studietilbud. Da sier det seg selv at modellen ikke er godt nok innrettet. Resultatet er at attraktive studietilbud kan bli nedlagt. Dette er uholdbart og lite forutsigbart.

NHO vil at Staten skal ta over forvaltningsansvaret og finansiering av fagskolene. Det vil styrke fagskolens plass i utdanningssystemet. Regionalt eierskap til fagskolene er uholdbart.

NHOs kompetansebarometer viser at det er et stort behov for folk med yrkesfag og fagskoleutdanning blant norske bedrifter. En solid fagskoleutdanning er en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft. Fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei for denne yrkesgruppen.  

Regjeringen jobber med en stortingsmelding som skal styrke fagskolene. Den legges fram denne høsten. Vi i NHO er opptatt av følgende:

  • I næringslivet er det et kompetansebehov som best løses gjennom en kort, praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning.

  • NHO anser fagskolene som sentrale aktører for å møte de kommende kompetanseutfordringene i forbindelse med omstilling på både kort og lang sikt. En styrking av fagskoletilbudet vil kunne redusere det udekkede behovet for yrkesfaglig kompetanse.

  • NHO støtter departementets forslag om at fagskolen skal ligge på nivå over videregående skole (kontra "bygge på" som i dag). Vi er også tilfreds med de positive signalene om at antall fagskolestudenter skal øke fremover. Vi mangler samtidig en klar opptrappingsplan for studieplasser.

  • Det må være et grunnleggende prinsipp at kompetanse som er ervervet i en del av utdanningssystemet skal anerkjennes i andre deler av utdanningssystemet. Vi må bygge et utdanningssystem med muligheter for overganger.

  • Når en fagskolestudent søker annen høyere utdanning kan tidligere læring godskrives. I dag utøves det skjønn på det enkelte lærested, noe som fører til ulik praksis. Det ville vært mer kostnadsbesparende for samfunnet at studentene fikk godskrevet kompetansen, slik at de kommer raskere ut i verdiskapende arbeid.

  • NHO mener derfor at det må etableres en felles plattform for overganger mellom universiteter, høyskoler og fagskoler som alle institusjoner må forholde seg til.

  • Fagskolenes fremste oppgave er å tilby oppdaterte studier som møter gjeldende kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Dette betyr jevnlig utvikling av nye studier og fortløpende oppdatering av eksisterende studier. I dag straffes de offentlige fagskolene økonomisk når de tilbyr flere studieplasser som et svar på etterspørselen etter denne type utdanning. Sånn kan det ikke være.

  • Det bør innføres en pott med utviklingsmidler for fagskolene. Vi må også få på plass en bedre offentlig finansieringsmodell for fagskoleutdanningene.

NHO mener at ambisjonsnivået til Regjeringen om å utvikle fagskoleutdanningene som en høyere yrkesfaglig utdanning er altfor lavt. Det møter ikke kunnskapsministerens lovnader om en styrkning av fagskolene. Dersom Stortinget mener alvor når de sier at fagskolene skal styrkes, må det sterkere virkemidler til enn det som er lagt fram så langt.