Bro eller tunell?

Frontfigurene i folkeaksjonen Nei til fjordkrysning via Jeløy mener NHO er utydelige. De stiller spørsmål om hva NHO mener om en fjordkrysning og om NHO ønsker en bro over Oslofjorden. Vi setter pris på at NHOs posisjon etterspørres så kraftig og at næringslivets behov dermed også tillegges stor og nødvendig vekt.

Illustrasjonsbilde

Publisert 29.01.15

Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon har det klart for seg at konseptvalgutredningen hverken anbefaler bro eller tunell med det kunnskapsgrunnlaget man har nå. Derfor anbefaler utredningen å utrede disse to løsningene nærmere. Det mener vi er fornuftig. Vi mener det også er fornuftig at man i en slik utredning tar med seg litt andre størrelser inn i hele regnskapet og vurdering av traseer og løsninger. Det gjelder spesielt kravene til seilingshøyde. Kravet på 72 meter er så ekstremt at vi ønsker å utfordre det. Med en mer normal brohøyde ned mot 55 meter antar vi at både kostnader, tekniske løsninger og ikke minst traseer kan bli annerledes. Vi vurderer også om vi til en slik revurdering også skal be om at en jernbaneløsning tas frem igjen, siden lavere høyder og andre traseer kan gjøre en kombinert løsning for vei og jernbane mer aktuelt.

Det innebærer at NHO stiller store spørsmål omkring den broløsningen som er skissert i KVUen. Den bør enten begrunnes vesentlig bedre, eller man bør se på nye løsninger og de mulighetene som lavere seilingshøyde kan åpne for. Når en slik ny løsning foreligger er NHO forberedt på å kunne gjøre valg mellom bro og tunnel. Det er også da det valget må tas.

Når NHO på generelt grunnlag mener at en bro er mer fordelaktig enn tunnel er det av hensyn til driftssikerhet. Erfaringer fra blant andre Oslofjordtunnelen viser at en tunnel ikke uten videre gir god nok forutsigbarhet i fremkommeligheten. Men nettopp fordi vi vet hvilke verdifulle områder og viktige interesser som blir berørt av en bro over Oslofjorden, så er vi åpne for andre løsninger. Næringslivets transportbehov kan bli ivaretatt også gjennom en tunell med høy driftssikkerhet.

Mens debatten går  er NHO opptatt av at man nå får på plass gode løsninger med tunnel for riksvei 19 i Moss. Løsningene må løse fremkommelighetsutfordringene som Moss allerede har, men også ivareta behovet som en bro eller tunnel vil kreve i fremtiden.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733