FV109: Fire felt er en forutsetning

Fire felt. Det er det næringslivet har akseptert å betale for gjennom bompenger. Bussen skal frem, men det trenger ikke skje på en råflott kollektivvei som ingen andre trafikanter får nyte godt av. NHO og næringsforeningene er godt koordinerte og støtter alternativ 1 som er fire felt langt eksisterende trasé på fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. En trasé med fire felt langs jernbanen er et godt alternativ, men blir for dyr. Det er for mange andre, viktige  prosjekter i bypakken som også må finansieres. Her er hele høringsuttalelsen som Næringslivets hovedorganisasjon har sendt Statens vegvesen om planprogrammet for fylkesvei 109.

Publisert 11.05.15

Østfold, Politikk

Næringslivets Hovedorganisasjon Østfold viser til offentlig ettersyn og invitasjon til innspill om forslag til planprogram for FV 109 Råbekken-Alvim, og takker for muligheten til å kommentere på forslaget.

NHO Østfold støtter Alternativ 1 som innebærer firefelts veg langs eksisterende fv 109.

Vi understreker behovet for økt fremkommelighet for næringstransport og som er nedfelt i målene for Bypakke Nedre Glomma. Det ligger også fast som en forutsetning for at næringslivet kan akseptere løsninger som innebærer betydelig bompengefinansiering – spesielt med ekstra høye kostnader for tunge kjøretøy. Økt fremkommelighet og redusert sårbarhet i veisystemet er vesentlige faktorer i konkurranseevnen og en forutsetning for å opprettholde Nedre Glomma som et attraktivt sted for næringslivet. Økt konkurranseevne er også en forutsetning for nødvendig arbeidsplassutvikling.

Hensynet til fremkommelighet for kollektivtrafikken er viktig. Det er også viktig at brukerfinansiering gir løsninger som innebærer at vegkapitalen gir høy utnyttelse. NHO Østfold er derfor opptatt av at nødvendig prioritet av kollektivtrafikken reguleres i hensiktsmessig sambruk med andre kjøretøygrupper. Det bør kunne skje som dynamisk trafikkregulering under drift fremfor at det gjennom planprogrammet etableres rene kollektivløsninger som vil hindre effektiv sambruk. Vi ber derfor om at man i planprogrammet åpner for dynamisk regulering av sambruksfelt fremfor etablering av rene kollektivløsninger så langt forholdene ligger til rette for det.

NHO oppfatter at alternativ 2 med to/tre felt ikke er i tråd med konsept AB som ligger til grunn for bompengevedtaket. Løsningen innfrir verken bypakkens mål eller næringslivets behov for bedre fremkommelighet og redusert sårbarhet. Bygget som en firefeltsvei i tråd med konsept AB vil løsningen medføre merkostnader og redusere utviklingsmulighetene på eksisterende næringsarealer. Økte kostnader vil redusere finansieringsevnen for andre, viktige elementer som inngår i Bypakke Nedre Glomma.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733