Fjordkryssing blir ikke enklere med tiden

Bro eller tunnel. Med eller uten jernbane. En fast forbindelse over Oslofjorden, med ilandføring i landets mest verdifulle rekreasjons-, verne- og landbruksområder må bli komplisert - men nødvendig. Det blir ikke enklere med tiden.

Publisert 07.05.14

Østfold

Mens Statens vegvesen legger siste hånd på konseptvalgutredningen for en ny forbindelse over Oslofjorden arbeides det for ulike løsninger i de korridorene som det er blitt kjent at vegvesenet konsentreres seg om: to løsninger over Hurum, én nær dagens fergestrekning og en mellom Rygge og Horten/Tønsberg.

Næringslivets hovedorganisasjon deltar i referansegruppen for arbeidet med en konseptvalgutredning for en fast fjordforbindelse. På vegne av NHO-felleskapets 23 000 medlemsbedrifter har NHO Østfold  vært opptatt av å fremme løsninger som gir gode og robuste alternativer for passasjer- og godstransport i et langt tidsperspektiv. En erstatning for landets største fergesamband er en nasjonal sak som berører godsstrømmene på tvers av landet – fra Nordsjøen til Østersjøen, og langs Skagerrak og Kattegat. Gjennomføringen av en fergefri E39 har satt standard for ambisjoner og nasjonal handlingskraft for fjordkrysninger som også må komme Oslofjorden til del. I utgangspunktet bør disse ambisjonene derfor også inkludere fremtidsrettede løsninger for jernbane.

Regionalt er NHO på begge sider av Oslofjorden opptatt av at et så stort og gjennomgripende tiltak som en fast fjordforbindelse må se på de regionale effektene i tillegg til de nasjonale behovene. Kyststrekningen langs Ytre Oslofjord og Skagerrak opplever sterk befolkningsvekst og nedgang i sysselsetting. Det er en utfordring som må møtes med ulike tiltak. Beregninger som Transportøkonomisk institutt har utført viser at en fast forbindelse som har ilandføring nær befolkningskonsentrasjonene ved Moss-Horten/Tønsberg vil gi store positive effekter til et regionalt arbeidsmarked.

Alle de alternative korridorene som nå utredes er konfliktfylte. Store befolkningsgrupper og store landskaps- og verneinteresser vil bli berørt uansett hvilket alternativ som velges.  Å bygge en fast forbindelse over en fjord i landets mest verdifulle rekreasjonsområde kan derfor ikke bli lett. Det betyr likevel ikke at det ikke vil være nødvendig, at behovet vil forsvinne, eller at det vil bli enklere med tiden.

Kortsiktige, politiske bekvemmelighetshensyn som unngår konflikt kan ikke stå i veien for å møte befolkningsveksten og vareflyten i Norge med tilpassede og robuste samferdselsløsninger.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733