NHO Østfolds innspill til fylkestingsvalget

Publisert 09.09.14

Politikk

Næringslivet i Østfold opplever at den sterke konkurransen fra utenlandske aktører stadig økes. Denne utviklingen skjer bredt og rammer Østfold sterkt både på grunn av nærheten til Øst-Europa og på grunn av næringsstrukturen der dominerende bransjer opererer i svært prisdrevne markeder.

Forutsetningene for å drive næring i Østfold må styrkes.  Bedriftene må sikres tilgang til kompetent arbeidskraft og trenger bedre samferdselsløsninger.

Fylkeskommunen er stor innkjøper av varer og tjenester fra næringslivet. Denne posisjonen må utnyttes for å skape gode innkjøpsprosesser som bidrar til innovasjon og kompetanseutvikling, sikrer markedstilgang for seriøse aktører og stimulerer til bruk av lærlinger.

Fylkeskommunen må i større grad benytte næringslivets ressurser i styrer, råd og utvalg.

Levere relevant kompetanse til bedriftene. Videregående skole er næringslivets viktigste kunnskapsleverandør. En for stor andel av elevene sluses gjennom studiespesialiserende utdanningsprogram. Næringslivet må involveres tettere i fagopplæringen.

  • En ny skolestruktur for videregående skole må legge til rette for vekslingsmodeller.
  • Kombinert utdanning med fagutdanning og studiekompetanse er ettertraktet. Mulighetene for å tilby Yrkes- og studiekompetanse (tidl TAF) bør utvides.
  • Tilbud om studiespesialiserende påbygg må tilpasses mennesker i full jobb.

Gjennomføre bypakkene i Nedre Glomma og Moss. Å møte trafikkutfordringene i byene handler både om byutvikling og nødvendig fremkommelighet for transportarbeidet knyttet til verdiskapning i arbeidslivet. NHOs medlemmer kan akseptere bompenger hvis det løsningene gir god nok fremkommelighet. Da reduseres kostnaden ved å være på veien. Støtten til bompengefinansiering forutsetter næringslivets brukermedvirkning i porteføljestyringen. Trafikkavvisende tiltak må ikke iverksettes før reelle alternativer er etablert.

Fremme fergeerstatning over Oslofjorden. Fast tverrforbindelse over Oslofjorden har stor betydning både for transportkorridorer og regional utvikling. Fylkeskommunen må aktivt arbeide for en fergeerstatning etter å ha vært utløsende for konseptvalgutredningen.

Effektiv forvaltning av fylkesveinettet. Fylkeskommunen må utnytte sitt relativt frie handlingsrom til å forvalte fylkesveinettet effektivt. Trafikkbelastning må være fremste prioriteringskriterium. Gjennomføring av tiltak må sikre helhetlig og effektiv fremdrift – eventuelt gjennom lånefinansiering eller OPS.

Bransjenøytrale virkemidler. Bredden i næringslivet i Østfold tilsier at begrensede, fylkeskommunale virkemidler må innrettes bransjenøytralt, men heller ha i seg andre kriterier knyttet til for eksempel størrelse, ambisjoner, strategiske allianser og verdiskapning.

Bruke markedet og bidra til leverandørutvikling. NHO mener offentlig sektor enda oftere bør benytte private tjenesteleverandører som kan sikre ønsket kvalitet til markedsriktig kostnad. NHOs medlemmer har forutsetninger for å være gode leverandører, men anskaffelser må ha i seg forutsigbarhet og fleksibilitet for at de skal være interessante med akseptabel risiko.

Som helt dominerende aktører må offentlige virksomheter ta utviklingsansvar i samarbeid med kommersielle aktører. Offentlig sektor må åpne for leverandørutviklingsprogram ved større anskaffelser.

Innføre kompetansekrav til håndverkere. Innslaget av useriøse aktører med mangelfull kompetanse uthuler flere håndverksfag. Krav til faglig ledelse må settes som vilkår i offentlige anskaffelser. Innenfor bygg og eiendom spesielt:

  • Håndheve og skjerpe legitimasjonskrav for alle utførende (ID-kort)
  • Krav til bruk av lærlinger blant utførende

Til krig mot svart arbeid. Svart arbeid må bekjempes med like stort alvor som kriminell virksomhet. Svart arbeid undergraver finansieringen av offentlige tjenester og ødelegger markeder for seriøse aktører. I tillegg til generell årvåkenhet og holdningsskapende arbeid i hele virksomheten må fylkeskommunen omhandle problemet i undervisning i videregående skole

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733