NHO Østfolds innspill til kommunevalget

Publisert 09.09.14

Politikk

Næringslivet i Østfold opplever i at den sterke konkurransen fra utenlandske aktører stadig økes. Denne utviklingen skjer bredt og rammer Østfold sterkt både på grunn av nærheten til Øst-Europa og på grunn av næringsstrukturen der dominerende bransjer opererer i svært prisdrevne markeder.Forutsetningene for å drive næring i Østfold må styrkes. Bedriftene må sikres tilgang til kompetent arbeidskraft og trenger bedre samferdselsløsninger.Kommunene er store innkjøpere av varer og tjenester fra næringslivet. Denne posisjonen må utnyttes for å skape gode innkjøpsprosesser som bidrar til innovasjon og kompetanseutvikling, sikrer markedstilgang for seriøse aktører og stimulerer til bruk av lærlinger.Næringslivet trenger gode, effektive og attraktive kommuner. NHO mener Østfold er tjent med en kommunestruktur som er mer sammenfallende med de reelle bo- og arbeidsmarkedene i fylket.

Fjerne eiendomsskatt på næringseiendom. Innretningen av eiendomsskatt er et reelt, lokalt, næringspolitisk virkemiddel.

  • Eiendomsskatt på næring fordyrer investeringer og reduserer for vekst. Nyetableringer og utvidelser i eksisterende virksomheter hindres.
  • Lite lokalt eierskap gjør at få beslutningstakere tar "lokale" hensyn i investeringsbeslutninger.

Levere relevant kompetanse til bedriftene. NHOs medlemmer trenger en god skole med fokus på basisfag.

  • Bedre karriereveiledning i ungdomskolen er nødvendig slik at utdanningsvalg møter elevenes forutsetninger og næringslivets behov.
  • Skolen må legge grunnlag for gode holdninger og vektlegge betydningen av nærvær.
  • Skolen må skape forståelse for verdiskapning og innovasjon gjennom kontakt med lokalt næringsliv, aktiv bruk av Ungt Entreprenørskap og Inspiria Science Center.

Gjennomføre bypakkene i Nedre Glomma og Moss. Å møte trafikkutfordringene i byene handler både om byutvikling og nødvendig fremkommelighet for transportarbeidet knyttet til verdiskapning i arbeidslivet. NHOs medlemmer kan akseptere bompenger hvis løsningene gir god nok fremkommelighet. Da reduseres kostnaden ved å være på veien. Støtten til bompengefinansiering forutsetter næringslivets brukermedvirkning i porteføljestyringen. Trafikkavvisende tiltak må ikke iverksettes før reelle alternativer er etablert.

Bruke markedet og bidra til leverandørutvikling. NHO mener kommunene enda oftere bør benytte private tjenesteleverandører som kan sikre ønsket kvalitet til markedsriktig kostnad. NHOs medlemmer har forutsetninger for å være gode leverandører, men anskaffelser må ha i seg forutsigbarhet og fleksibilitet for at de skal være interessante med akseptabel risiko.

Som helt dominerende aktører må offentlige virksomheter ta utviklingsansvar i samarbeid med kommersielle aktører. Offentlig sektor må åpne for leverandørutviklingsprogram ved større anskaffelser.

Innføre kompetansekrav til håndverkere. Innslaget av useriøse aktører med mangelfull kompetanse uthuler flere håndverksfag. Krav til faglig ledelse må settes som vilkår i offentlige anskaffelser. Innenfor bygg og eiendom spesielt:

  • Håndheve og skjerpe legitimasjonskrav for alle utførende (ID-kort)
  • Krav til bruk av lærlinger blant utførende

Til krig mot svart arbeid. Svart arbeid må bekjempes med like stort alvor som annen kriminell virksomhet. Svart arbeid undergraver finansieringen av kommunale tjenester og ødelegger markeder for seriøse aktører. I tillegg til generell årvåkenhet og holdningsskapende arbeid i hele virksomheten, må kommunene omhandle problemet i undervisning i ungdomsskolen.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733