Bedriftene i Østfold skriker etter fagskoleutdannende

Skal flere velge å utdanne seg ved fagskoler må de fremstå like attraktive som universiteter og høyskoler.

#205

Yrkes EM 2014 Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Publisert 07.09.16

Østfold

Regjeringen vil styrke fagskolen og til høsten kommer en stortingsmelding. Fagskoler er utdanninger målrettet mot et yrke, på nivå over videregående skole. I Norge har vi få fagskolestudenter sammenlignet med antall studenter ved høyskoler og universitet. 

Dette vil gjøre fagskoleutdanning mer attraktivt:

  • Det må være et grunnleggende prinsipp at kompetanse som er ervervet i en del av utdanningssystemet, skal anerkjennes i andre deler av utdanningssystemet.

  • Vi må bygge et utdanningssystem med hensiktsmessige overgangsmuligheter. 

  • Det må etableres en felles plattform for overganger mellom universiteter, høyskoler og fagskoler som alle institusjoner må forholde seg til. 

  • Det må foretas en gjennomgang som sikrer tilstrekkelig, forutsigbar og langsiktig finansiering av fagskole. Det bør innføres en pott med utviklingsmidler for fagskolene, og vi må få på plass en bedre offentlig finansieringsmodell for fagskoleutdanningene.

Mens 250.000 studenter er i såkalt høyere utdanning er bare litt over 16.000 studenter ved fagskolene. I fagskolen for Østfold har vi 500 studenter. NHOs Kompetansebarometer viser at det er et stort behov blant norske bedrifter for folk både med yrkesfag og fagskoleutdanning. Nesten halvparten av bedriftene i Østfold antar at bedriften vil ha behov for å rekruttere folk med bakgrunn fra fagskolen.

Sentral aktør

En solid fagskoleutdanningssektor er en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft, fordi fagskolene utgjør en viktig utdannings og karrierevei for denne yrkesgruppen. Regjeringen er i gang med å jobbe frem en stortingsmelding som skal styrke fagskolene. Den legges frem denne høsten. Vi er opptatt av å understreke næringslivets behov for kort og praktisk samt yrkesrettet fagskoleutdanning. Fagskolen i Østfold er en sentral aktør for å møte de kommende kompetanseutfordringene i forbindelse med omstilling på både kort og lang sikt.

Positive signaler

En styrking av fagskoletilbudet vil bidra til å redusere det udekkede behovet for yrkesfaglig kompetanse og bidra til å utvikle ny kompetanse i tråd med endringer i arbeidslivet. Departementet har kommet med et godt forslag om at fagskolen skal ligge på nivå over videregående skole (kontra «bygge på» som i dag). Vi er også tilfreds med de positive signalene om at antall fagskolestudenter skal øke fremover, men mangler en klar opptrappingsplan for studieplasser. 

Felles plattform

Erfaringene med skjønnsutøvelse for innpass og godkjenning ved universiteter og høgskoler har ikke, etter vår vurdering, utløst potensialet som ligger i anerkjenning av tidligere læring. Det vil være mer kostnadsbesparende for samfunnet at studentene får godskrevet kompetansen de allerede besitter, slik at de kommer raskere ut i verdiskapende arbeid. Derfor mener vi det må etableres en felles plattform for overganger mellom universiteter, høyskoler og fagskoler som alle institusjoner må forholde seg til. Finansieringen av fagskolene har vært en utfordring. Her må det nå foretas en gjennomgang som sikrer tilstrekkelig, forutsigbar og langsiktig finansiering.

Offentlig finansieringsmodell

Fagskolenes fremste oppgave er å tilby oppdaterte studier som møter gjeldende kompetansebehov i arbeids- og næringslivet i hele Østfold. Dette betyr jevnlig utvikling av nye studier og fortløpende oppdatering av eksisterende studier. I dag straffes de offentlige fagskolene økonomisk når de tilbyr flere studieplasser som et svar på etterspørselen etter denne type utdanning. Sånn kan det ikke være. Det bør innføres en pott med utviklingsmidler for fagskolene, og vi må få på plass en bedre offentlig finansieringsmodell for fagskoleutdanningene. 

Vi mener at ambisjonsnivået til Regjeringen om å utvikle fagskoleutdanningene som en høyere yrkesfaglig utdanning må møte kunnskapsministerens lovnader om en styrking av fagskolene. Dersom Stortinget mener alvor når de sier at fagskolene skal styrkes, må det sterkere virkemidler til enn det som er lagt frem så langt. 

Roald Gulbrandsen, NHO Østfold.