Eksporten fra Østfoldbedrifter øker med mer enn 20%

NHOs Økonomibarometer for 3. kvartal ble framlagt i går og viser betydelig vekst for fastlandseksporten. – Eksportnæringene i Østfold har kunnet øke sin vekst med 21,6% i forhold til fjor-året, konstaterer fungerende regiondirektør Nina Solli i NHO Østfold.Eksporten fra Østfoldbedrifter øker med mer enn 20%

Publisert 22.09.15

Østfold, Næringspolitikk

Dette er langt bedre enn landsgjennomsnittet, som viser en vekstrate på 5,7%. Nasjonalt har Østfold den tredje-største vekstraten rett etter Nordland og Vest-Agder.

-  Østfolds eksportbedrifter har vært dyktige til å omstille seg. Nå viser denne innsatsen positive resultater. Det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene, understreker Solli, for næringslivet i sin helhet ser ikke like positivt på framtiden.

 NHOs kvartalsundersøkelse viser økende pessimisme blant bedrifter i Østfold, som tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi både i år og neste år. Forrige kvartal var Østfold-bedriftene generelt positive i markedsutsiktene for 2016. Dette har nå snudd og Østfold bedriftene er nå mer pessimistisk enn landet for øvrig mht. utsiktene for kommende år. 

-Vi tror at bedriftenes pessimisme er et resultat av de mange usikkerhetsfaktorer som nå preger markedet. En lav oljepris er hardt for norsk økonomi, men gir positive utslag i landene som må kjøpe olje. Disse landene får større kjøpekraft. Det igjen øker etterspørselen etter produkter fra Østfold og resten av fastlands-Norge. En lav kronekurs har også forbedret konkurranseevnen til Østfolds eksportbedrifter.
–Både kronekurs og oljepris er usikker framover og vil kunne påvirke Østfolds viktigste næringer betydelig, sier fungerende regiondirektør Solli. Det er mye som tyder på at bunnen på konjunkturkurven ikke er nådd og at etterspørselen fra oljesektoren vil fortsatt gå ned.
 –Dette vil påvirke hele leverandørmarkedet, også her i Østfold.

NHO mener at regjeringen nå må ta politisk grep om situasjonen både i budsjettet for neste år og gjennom endringer i skatter og avgifter.

 2016-budsjettet bør ikke fravike fra banen som nå ligger inne. Det er særlig to grunner til dette påpeker Solli:

1) Omstillingene trenger tid for å virke i økonomien og ressursene i form av arbeidskraft og kapital må få tid til å flytte på seg, og
2) for sterk utgiftsvekst kan føre til forventinger om snarlig renteøkning og dermed sterke valutakurs igjen.

 Det er en svak investeringsutvikling i fastlandsnæringene.  - Når det ikke investeres i bedriftene blir maskinene foreldet og mindre konkurransedyktig mot utlandet, påpeker Solli.  Vi må motvirke gjennom god økonomisk politikk og en skattereform som peker i riktig retning for norsk næringsliv. Forutsigbarhet og ro rundt skattereformen vil være avgjørende for næringslivets tillit til den økonomisk poltikken og rammebetingelser generelt i Norge.

 I tillegg til nasjonale grep er det viktig at offentlig sektor både i kommuner og fylket bygger opp om dette i denne kritiske perioden for norsk økonomi 

-  Når oljeinntektene svikter er det viktigere enn noen gang at fastlands-Norge har gode vekstvilkår og robuste rammer.  Derfor er det viktig å ta de rette grepene også på kommunal og fylkesplan.
Mer enn noen gang bør kommunestyrer vurdere hvorvidt det er langsiktig lønnsomt å kreve eiendomsskatt på produksjonsmidler, mener Solli.

En god flyt i arbeidsmarkedet med effektive formidlingssystemer for alle typer arbeidskraft blir svært viktig i tiden framover. Offentlig sektor kan bidra med tilrettelegging for dette.  Det blir viktig å styrke fagopplæringen og vurdere regionale arbeidsmarkedstiltak, som intensivering av opprustningstiltak på fylkesvegnettet. Dette kan spille en avgjørende rolle, både ved å gi økt sysselsetting på kort sikt og ved å hjelpe varene raskere fram til kundene.
– Dette er en helt vesentlig konkurransefaktor for våre bedrifter, sier Solli.
-  Sist men ikke minst kan offentlig sektor i Østfold hjelpe bedriftene ved å bli en mer krevende og framover lent kunde. Offentlig sektor handler for 400 mrd. kroner i året.
- Om noen av disse pengene går til framover lente nyanskaffelser vil dette hjelpe til å øke innovasjons- og konkurransekraften til vårt næringsliv og gi offentlig sektor de beste produktene for sine innbyggere, avslutter Solli.

 For ytterligere kommentar, ta gjerne kontakt med Nina Solli
  tlf 976 62 773

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Mobil
97662773