Fagopplæringskonferanse

Denne uka arrangerte NHO Østfold, LO og Østfold fylkeskommune «Fagopplæringskonferanse 2016». Rundt 170 engasjerte deltakere samlet seg for å finne nye samarbeidsformer og veier fram mot et felles mål om flere læreplasser og for å møte fremtidens kompetansebehov.

#205

Fotograf: Fredrik Andreas Norland

Publisert 25.11.16

Østfold

Østfold mangler i dag - og hvert år - 4-500 læreplasser til dem som ønsker det
Østfold er et fagarbeiderfylke, og det har sine utfordringer. Disse utfordringene skal vi løse sammen. Viktig at alle sammen, både ansatte, politikkere og partnere i arbeidslivet er ambassadører for flere lærlingplasser, sa fylkesordfører Ole Haabeth da han åpnet konferansen.

Regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbrandsen og LO distriktssekretær Ulf Lervik var veldig glade for å ha fått til denne konferansen sammen med fylkeskommunen. De holdte et felles innlegg hvor de delte sin bekymring for at alt for mange Østfoldinger ikke får lærlingplass, til tross at det er mange bra tiltak i fylke.

Partnere fortalte at Yrkesopplæringsnemnda har tatt initiativet og utarbeidet en Østfoldkontrakt for flere lærlingeplasser. Kontrakten både kan bistå til at flere arbeidsplasser tar inn lærlinger, samt at den enkelte virksomhet blir mer bevisst på lærlingordningen. Både LO-sekretær Trude Tinnlund og Liv Ragnhild Hov fra IKT Senter for Utdanning, som presenterte et nytt digitalt verktøy «finn lærebedrift», roste initiativet med Østfoldkontrakten.

Fremtiden krever ny type kompetanse og ny type samarbeid
Den fjerde industrielle revolusjonen med nye forretningsmodeller, digitalisering og robotisering både skaper utfordringer men også gir mange muligheter. For å møte denne utviklingen er det helt avgjørende at arbeidslivet har tilgang til kompetent arbeidskraft.

 Sindre Finnes fra Norsk Industri trakk opp de globale og nasjonale endringsstrukturene i industrien og viste til situasjonen i Østfold. Han mente morgendagens arbeidsplasser vil bli preget av mobilitet, at det blir enda viktig med god basis/almen utdannelse og livslang læring, samt at digital kompetanse vil bli ekstra etterspurt.

 For at alle ungdommene våre lykkes, bør vi helst ikke snakke om de frafalne, men snakke med de. Det er for sent å starte med det i videregående skole, tiltakene må inn mye tidligere, i grunnskole, hvis ikke barnehage, sa Fafo-forsker Jon Rogstad.

Petter Grøtvedt Kildebo fra Nortura Sarpsborg, sammen med kollegene fra Glemmen videregående skole og Elena Rosnes fra fylkeskommune var opptatt av nye måter å samarbeide for å møte fremtidens kompetansebehov. Næringsliv må aktivt inn og se etter løsninger sammen med utdanningsinstitusjoner. Skolene må være aktive og invitere folk med næringslivserfaring inn. Fylkeskommune må mobilisere og tilrettelegge for samarbeidet, og det gjør den med å sette «Kompetanseforum Østfold»-modellen til utprøving.

 Tettere samarbeid og mer samhandling er veien å gå, sa også leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete, da hun skulle oppsummere halvdagskonferansen.