Foreslår tiltak for å få flere i arbeid

- Arbeid er den beste måten å bli integrert på. Skal flyktninger med varig opphold komme raskt ut i jobb, må vi tenke annerledes. NHO og LO foreslår derfor at det innføres en generell ordning med arbeidspraksis med lønnstilskudd.

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund foreslår en generell ordning med arbeidspraksis med lønnstilskudd. (Arkivfoto)

Publisert 03.12.15

Østfold

Bedriftene som deltar skal følge vilkårene i tariffavtalen og vil motta et lønnstilskudd for hver person i ordningen.

- Kombinasjonen av økende arbeidsledighet og asyltilstrømmingen gjør situasjonen særlig krevende. Vi tror et lønnstilskudd vil gjøre det lettere for flere grupper av arbeidssøkere, som f.eks. unge, arbeidsledige og de som har fått varig opphold, i å komme i arbeid. Et slikt tilskudd vil også gjøre det enklere for arbeidsgivere å tilby arbeid til flere. Vårt velferdssystem er avhengig av at flest mulig kan forsørge seg selv. Det er også det beste for den enkelte, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

NRK.no: Flyktningene bør kartlegges på mottakene

NRK.no: Slik vil arbeidslivet løse flyktningkrisen

En ny SSB-rapport viser at tiltak for flyktninger i tilknytning til arbeidslivet er gunstig for mulighetene for å komme i arbeid, men rapporten viser også at bare 1 av 4 deltakere hadde arbeidspraksis som en del av det toårige introduksjonsprogrammet. Rapporten har sett på over 13 000 deltakere som avslutta introduksjonsprogrammet i perioden 2007 til 2011.

Kartlegge kompetanse

LO-lederen og NHO-sjefen mener det er viktig at de flyktningene som får varig opphold og som er arbeidsføre kommer tidlig ut i jobb.

- Myndighetene må bestrebe seg på gi arbeidstillatelser og avklare hvem som skal få opphold raskt, samt kartlegge kompetansen på de flyktningene som antas å bli lenge, sier de.

- Her må vi tenke helhetlig. Sannsynligheten for å få arbeid på stedet bør være styrende for hvor vedkommende blir bosatt.  Tiltaket må også støttes opp med relevant språkopplæring, og de som allerede har noe utdanning bør vurderes for supplerende påbyggingskurs i utdanningssystemet, sier Gerd Kristiansen.

Administreres av NAV

Ordningen LO og NHO foreslår skal gjelde både for privat og offentlig sektor, og skal administreres av NAV i samarbeid med attføringsbedriftene og bemanningsbedriftene. Det er viktig at arbeidsgivere får profesjonell og tett oppfølging slik at de føler en trygghet ved å tilby disse plassene. Arbeidspraksisen skal være begrenset til maksimalt ett år, og arbeidsgiver vil få dekket deler av lønnen gjennom et statlig tilskudd.

Kristiansen og Skogen Lund understreker at forslaget skal gjelde alle grupper som har et bistandsbehov, og ikke øremerkes flyktninger. – Vi er opptatt av at det i første omgang er unge under 30 år som prioriteres i dette til taket. Det er viktig med størst mulig integrering i arbeidsmarkedet bl.a. for å hindre at det grå og svarte arbeidsmarkedet vokser, sier de.

Bemanningsbransjen og Attføringsbedriftene: Spennende forslag å integrere flyktninger i jobb

Mer om ordningen

Det foreslås at NAV har hovedansvaret for å administrere tiltaket, i samarbeid med attføringsbedriftene- og bemanningsbedriftene, og skal mellom annet:

  • godkjenne bedrifter
  • følge opp ansettelser
  • organisere ordningen fylkesvis 

Bedriftene som deltar skal følge vilkår i relevant tariffavtale og vil motta et lønnstilskudd på f.eks 75 kr per time for hver person i ordningen.

Det skal stilles krav om samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstager og myndigheter for relevant språkopplæring, fagopplæring eller annen opplæring. Annen støtte, som for eksempel bostøtte må samordnes med arbeidsinntekt. 

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Mobil
93046932