LO og NHO - sammen bedre på klima

Denne uken inviterer partene i arbeidslivet til klimadugnad. Vi gjør det med utgangspunktet i at et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen.

#205

Bilde: Borregaard. Utklipp: Smaalene Avis

Publisert 16.01.18

Østfold

Arbeidslivets klimauke er startskuddet på et initiativ der vi ønsker å:

  • Bidra til økt oppmerksomhet om hva som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass.

  • Stimulere til økt engasjement på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.

  • Sikre godt samarbeid mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte i gjennomføring av tiltak.

Omstillingen mot et fremtidig lavutslippssamfunn krever økt oppmerksomhet om nye bærekraftige løsninger. Heldigvis står klima stadig høyere på den politiske dagsorden – både regionalt, nasjonalt og globalt. Som hovedparter i arbeidslivet i Østfold vil vi oppfordre tillitsvalgte og ledere til å følge opp arbeidslivets klimauke med tiltak på den enkelte arbeidsplass. Vi vil også gjennom trepartssamarbeidet understreke viktigheten av at myndighetene bidrar med støttende tiltak.  

Endringer skjer i samspill
Men skal vi nå ambisjonene, må hver enkelt arbeidsplass se hvordan en kan drive smartere, grønnere og mer effektivt. Det vil kreve innovasjon, endring og omstilling innenfor den enkelte virksomhet. Dette gjøres best i et samspill mellom ledere og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass som sikrer god forankring, innovasjon og medvirkning fra de ansatte. 

Vi ser mange fordeler ved å være i førersetet for en slik utvikling. Det handler ikke bare om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Det vil også bidra til mer effektive virksomheter og et bedre arbeidsmiljø. Samtidig skapes økt etterspørsel etter nye løsninger i norsk næringsliv og slik bidra til næringsutvikling, jobbskaping og styrket konkurransekraft.

Hva kan din virksomhet gjøre?
Vi ønsker at det skal være lett å bli mer klimavennlig. Derfor har vi utarbeidet en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det handler om alt fra å bli en mer bevisst innkjøper og utfordre leverandørmarkedet på mer miljøvennlige løsninger til å legge til rette for mer klimaeffektive transportløsninger og støtte opp under avfallshåndtering som baseres på mer kildesortering og gjenbruk.
Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I anledning klimakampanjen er 600 små og mellomstore bedrifter spurt om klima og miljø. 8 av 10 er veldig opptatt av dette.

Gode eksempler fra Østfold
Vi har mange gode eksempler her i Østfold på arbeidsplasser der partene og ansatte har gått i front.

Blant annet hadde vi prosjektet ”Sammen bedre på klima” som ble gjennomført i 6 bedrifter i Østfold fra 2009 til 2011. Målet var å bidra til å rette fokus på hvordan redusere utslipp av klimagasser i Østfold gjennom tiltak i utvalgte bedrifter. Prosjektet var basert på partssamarbeid og involvering av flest mulig ansatte i bedriften.

Et annet eksempel er Borregaard som investerer i nye miljøtiltak. Gjennom betydelige investeringer i ulike miljøtiltak skal Borregaard redusere NOx-utslippene med over 50 prosent fra 2018. Tiltakene er støttet av Næringslivets NOx-fond. Én av Borregaards energikilder er en biokjel som gjenvinner restprodukter fra produksjon av vanillin og cellulose til damp. I prosessen benyttes spillolje som støttefyring, noe som er en kilde til utslipp av NOx og CO2. Gjennom ombygging av anlegget erstattes spilloljen med naturgass, noe som gir store miljøfordeler.

Enda et eksempel er samarbeidet mellom Norsk Gjenvinning og GLAVA. Glass er den viktigste råvaren til GLAVAs produksjon av isolasjonsmateriale. Tidligere importerte GLAVA glass fra Europa, mens Norsk Gjenvinning eksporterte glass i rammer til forbrenning i Finland. Nå har Norsk Gjenvinning satt opp en løsning for glassknusing på sitt anlegg i Fredrikstad. Her blir glasset knust før det brukes som råvare i GLAVAs produksjon.

Små gjerninger blir store
Veien mot lavutslippssamfunnet er ikke én, men mange små bekker som til sammen blir til en større, bredere og raskere elv. Fundamentet må bygges på godt samarbeid mellom begge parter på den enkelte arbeidsplass så det kan tilrettelegges for bred medvirkning fra alle ansatte som sammen utvikler og tar i bruk de beste løsningene.

Ulf Lervik distriktssekretær i LO Østfold
Roald Gulbrandsen regiondirektør i NHO Østfold

Kilde: Smaalene Avis