NTP: Godt utgangspunkt

- Forslaget fra transportetatene til ny Nasjonal transportplan som ble lagt fram i dag, er et godt utgangspunkt – gitt at den høyeste økonomiske rammen velges, mener Nina Solli, fungerende regiondirektør i NHO Østfold.

Fungerende regiondirektør Nina Solli er glad for transportetatene ønsker å ta igjen etterslepet på drift og vedlikehold i perioden. 

Publisert 01.03.16

Østfold

Ferdigstillelse av E18 må prioriteres opp

- Vi konstaterer at oppstart på utbyggingen E18 Retvedt –Vinterbro er lagt til perioden 2024-2029. Dette selv om prosjektet kan ferdigstilles mye før om man bare prioriterer det opp.

Vi stiller oss undrende over at prosjektet er på listen som er vurdert som lite samfunnsøkonomisk lønnsomt. Veien Østfoldingene har betalt bompenger for i årevis får først sin fulle samfunnsnytte når den faktisk er ferdig. Nå må det ikke legges flere hindre før vi setter spaden i jorda her, sier Solli.

Viktig Øst-Vest-forbindelse blir styrket

-NHO Østfold er godt fornøyd med reklassifiseringen av FV 120 Patterød – Elvestad til Riksveg. Dette er noe NHO Østfold har tatt til orde for lenge, understreker Solli. -Dette er en tverrforbindelse som binder landet sammen, og en viktig eksportrute fra Vestlandet via Moss-Horten til Stockholm og Øst-Europa.

- Av samme grunn er vi svært fornøyd med at utbyggingen av RV 19 i Moss har blitt prioritert. Dette vil også bidra til å lette noe av den tunge belastningen Mossingene opplever hver dag. Vi beklager imidlertid at man ikke prioriterer opp videre utredning av en fast forbindelse over fjorden for å styrke denne viktige øst-vestaksen.

Sats på RV 22

-Satsingen på gods bør bli betydelig forsterket, mener Solli.  Vi vil ha en betydelig vekst i godsmengden og må tilrettelegge for dette allerede i dag. Vi er derfor godt fornøyd med at det statlige vegselskapet NyVeg har lyttet til NHO og nå ser på mulighetene til å bygge ut RV22 som alternativ godsrute nordover til Lillestrøm.

Dobbeltspor til riksgrensen

-Utbyggingen av dobbeltsporet er mer enn et viktig kollektivtiltak, mener Solli. Med videreføring av dobbeltsporet til riksgrensen vil det også kunne være et viktig miljøtiltak for å få gods over fra vei til bane. Når dagens planforslag mener at det er lite samfunnsnytte å bygge ut til Halden, så tar dette ikke eks- og import av gods med i beregningen. En effektiv jernbaneoppkobling til Gøteborg havn vil kunne redusere belastningen på våre veier og på miljøet. Vi er derfor skuffet over at planforslaget ikke ferdigstiller dobbeltsporet til Halden innen 2029 og utreder videreføringen til riksgrensen.

Bypakkene og kollektiv satsing

- Transportetatenes anbefaler en gjennomgående økning på kapasitet i kollektivtransportsystemet. Transportetatenes anbefalte prioriteringer av kollektivtiltak i planperioden bygger i stor grad på de eksisterende bymiljøavtalene, sier Solli.

- Det er bra at staten tar mye større ansvar for investeringer i bymiljøavtalene. I tillegg er det økt fokus på drift, som NHO ønsker. Blant annet foreslås det at belønningsordningene i sin helhet går til drift av kollektivtrafikk.

NHO-direktøren registrerer også at planforslaget viser hvordan transportsektoren kan ta sin del av ansvaret for klimagassutslippene, i tråd med nasjonale mål: - Dette passer godt til NHOs visjon om nullutslipp fra landbasert transport innen 2040.

Et minimum

Transportetatenes høyeste alternative investeringsramme ligger litt under NHOs forslag.

- Dette må bli et minimum, da rommet for nye investeringer er svært lavt med lavere rammer, sier Solli. Hun synes målet om at etterslepet på drift og vedlikehold tas igjen i perioden er veldig bra. Det er også riktig, og i tråd med NHOs ønske, å prioritere størst andel av pengene til første del av perioden, sier Solli.

- Men jeg er spørrende til om tiltakene som skisseres i forslaget er tilstrekkelig for å nå det politiske målet om en halvering av planleggingstiden.

NHO vil bidra aktivt med innspill i den videre politiske behandlingen.