Ny kraftsatsing på veier og jernbane

I dag lanserer NHO sitt innspill til Nasjonal Transportplan. NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbane over hele landet. Se hva det betyr for Østfold.

Her bør det satses i Østfold. 

Publisert 03.09.15

Østfold

NHO mener det er nødvendig å doble kapasiteten i kollektivtransporten i byene. For Østfold betyr det bygging av en fast fjordforbindelse Moss-Horten, ferdigstillelse av E18, forsert utbygging av bypakkene og dobbeltsporet til riksgrensen.

Nytt av i år er at organisasjonen ber om oppgradering av RV 22 og oppgradering av FV 120.

Stor satsing på samferdsel må til

NHO ber om en kraftig økning i rammen til Nasjonal Transportplan. Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringerDerfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 prosent.  

- Vi pleier vanligvis å være svært forsiktig med å anbefale økte offentlige utgifter, sier Kristin Heinrich, seniorrådgiver i NHO Østfold. 

- Men dette er en helt nødvendig investering i vår framtidige evne til å skape vekst og inntekter i vår region, understeker hun.

Østfold er veien til Europa

Å satse på samferdsel i Østfold er ikke bare viktig for Østfoldingene, men for næringslivet i hele landet.

– Nå som vi begynner å merke oljekrisen på Vestlandet er det viktigere enn noen gang å styrke konkurranseevnen til næringslivet på fastlandet. Da er kortere reisevei for arbeidstakere og raskere framføring av varene helt avgjørende, mener Heinrich.

Befolkningsvekst

I tillegg må vi ta høyde for den store befolkningsveksten vi nå opplever. Folketallet nærmer seg 7 millioner innbyggere i 2040.  

-Byene våre vokser enda raskere og er helt på veksttoppen i Europa. Veksten kommer spesielt på Østlandet og ikke minst her i Østfold, sier Heinrich.

- Det skaper store potensial og krever at regioner blir større, mer robuste og klare til å ta imot befolkningsveksten, påpeker NHO seniorrådgiveren, men da må vi bygge sømløse bo- og arbeidsmarkedsregioner med kortere reisevei og flere boliger.

NHO mener derfor at det må tas tre viktige grep, forteller Heinrich:

1. Styrke eksportrutene for vårt næringsliv

For det første må vi ha en heltheltig og rask utbygging av de viktigste import- og eksportrutene våre. Ferdigstillelse av E18 til Vinterbro er derfor en av våre viktigste saker og å koble E6 og E18 sammen gjennom en oppgradering av FV 120.

Vi ser likevel at mye av godstransporten blir hengene i flaskehalsen Oslo – og vi har derfor bedt om at man utreder en oppgradering av RV 22/111 mellom Sarpsborg og Lillestrøm. Dette er et stort nasjonalt tiltak som vil også være et viktig bidrag til å binde vår region tettere sammen og utvide vårt interne arbeidsmarked.

For at godset skal kunne raskt og miljøvennlig fram er det viktig at dobbeltsporet på jernbanen knyttes opp til Sverige og Gøteborg havn.

2. Binde regionene sammen 

Bedre bo- og arbeidsmarkedsregioner er et viktig mål for NHO i samferdselspolitikken. Kortere reisevei til jobb gjør at bedriftene kan tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og gjøre regionen mer attraktiv. Derfor er har vi gjort en fast forbindelse mellom Moss-Horten til vår viktigste sak i Østfold.

En tverrforbindelse Moss –Horten er et viktig nasjonalt løft og binder Vestlandet til hovedeksportrutene til Svinesund og E18. Men det vil også skape en helt ny dynamikk rundt Oslofjorden og binde Østfold mye tettere til Vestfold, Buskerud og Telemark.

- I dag går pendlerveiene bare inn og ut av Oslo. Ved å lage en fast forbindelse over fjorden vil vi få mye kortere reiseavstander mellom byene rundt fjorden.

– Vår region har i dag en større bevolkningsvekst enn antall arbeidsplasser. Ved å binde regionen tettere sammen vil vi få en lettere flyt at kompetent arbeidskraft til vår region og gjøre det attraktivt for næringslivet å etablere seg hos oss og skape de arbeidsplassene vi trenger, sier Kristin Heinrich.

3. Doble kollektivkapasiteten i byene

Byene og tettstedene i Østfold vokser raskt. Det er derfor viktig å planlegge framover allerede nå. Skal Østfold å forbli et attraktivt bo- og arbeidsmarked må vi sikre at våre byer og tettsteder ikke blir flaskehalser der arbeidspendling blir et mareritt og næringslivet flytter ut fordi arbeidstakere og varene ikke når fram i tide, sier Heinrich.

NHO ber derfor staten om en forsert utbygging av InterCity utbyggingen mellom Østfoldbyene. I tillegg ber næringslivet om at innsatsen til kollektivtransporten i byene blir doblet og utbyggingen av bypakken  i Nedre Glomma og  hovedvegsystemet i Moss og Rygge blir prioritert opp.

Men det er mye kommunen og fylkeskommunen også kan gjøre, understreker Kristin Heinrich. F.eks. kan man allerede nå tilrettelegge arealer for Park and ride utenfor tettstedene og legge opp ruter til de største arbeidsplassene med avganger som matcher skiftene. Det vil være et viktig bidrag for å tilrettelegge for framtidig vekst og øke attraktiviteten til våre byer og tettsteder.

NHO prioriterte prosjekt i Østfold (se kart)

 • IC dobbeltspor til Halden innen 2029
 • Utredning dobbeltspor til Riksgrensen
 • Utredning RV 22/ 111 som omkjøringveg Oslo
 • E18 Ørje − Vinterbro
 • Bypakke Nedre Glomma
 • Hovedveisystemet Moss-Rygge
 • RC 19 Fast forbindelse Moss-Horten og oppgradering FV 120 til riksveg

Øvrige satsinger med virkning for Østfold

 • Bedre rammevilkår for private lufthavner
 • Satse på biogass for luftfart og kollektivtransport
 • Satse på miljøvennlig godstransport (godskjøretøy på alternative drivstoff)
 • Satse på infrastrukturutbygging for nullutslippstransport

Les også: Ny kraftsatsing på vei og jernbane i hele landet

Kontakt oss